Obwieszczenie o decyzji Prezydenta Miasta Kielce Nr 366/2022 zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w tym cztery z garażami podziemnymi, na działkach nr ewid. 418/1 i 1839/8 w obrębie 0009, przy ul. J.B.Puscha w Kielcach

Kielce, 10.11.2022

Znak: UA-IV.6740.1.162.2022.AZL

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 10.11.2022 r. wydana została decyzja Nr 366/2022 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla:

Kieleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

obejmująca:

budowę sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w tym cztery z garażami podziemnymi, na działkach nr ewid. 418/1 i 1839/8 w obrębie 0009, przy ul. J.B.Puscha w Kielcach, w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 26.11.2021 r. znak: GKŚ-IV.6220.21.2021.

Z treścią decyzji, oraz dokumentacją sprawy, można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój  nr 133, w godzinach pracy Urzędu.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

 z-ca DYREKTORA
Wydziału Urbanistyki i Architektury  

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Administracji Budowlanej

Informację wytworzyła:  główny specjalista mgr inż. Alicja Żłobecka

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Alicja Żłobecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
10-11-2022
Data publikacji:
29-11-2022 13:37
Data aktualizacji:
29-11-2022 13:37
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top