Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla PGE Energia Ciepła S.A. obejmującej blok gazowy w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym

Kielce, 29.07.2022 r.

UA-IV.6740.1.176.2022

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 29.07.2022 r. wydana została decyzja Nr 226/2022 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla:

PGE Energia Ciepła spółki akcyjnej,  z siedzibą w  Warszawie, ul. Złota 59, reprezentowanej  przez pełnomocnika,

obejmujące:

blok gazowy w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym w PGE EC S.A. obejmujący swym zakresem budowę:

w ramach Bloku Gazowego Kogeneracyjnego:

  • 4 kontenerów technologicznych,
  • budynku urządzeń technologicznych (turbiny gazowej),
  • obiektu kotła odzysknicowego,

oraz budowę:

  • stacji transformatorowej,
  • stacji przygotowania gazu,
  • komina,
  • fundamentów pod wolno stojące urządzenia i instalacje wraz z wewnętrznym układem drogowym oraz instalacjami zewnętrznymi : gazową, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, wody ppoż., odprowadzenia oleju, wody chłodzącej, sprężonego powietrza, instalacji technologicznej CEMS oraz instalację zewnętrzną elektryczną i teletechniczną,

w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.01.2022r. znak: GKŚ-IV.6220.39.2021, na działce nr ewid. 2/15, obręb 0005, przy ul. Hubalczyków 30 w Kielcach.

Z treścią decyzji, oraz dokumentacją sprawy, można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój  nr 138, w godzinach pracy Urzędu. Treść przedmiotowej decyzji udostępniono w dniu 29.07.2022r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

 z-ca DYREKTORA
 Wydziału Urbanistyki i Architektury
  

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Administracji Budowlanej

Informację wytworzyła: kierownik referatu mgr inż. Magdalena Nowakowska

 

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Małgorzata Kwiecień
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
29-07-2022
Data publikacji:
29-07-2022 15:24
Data aktualizacji:
01-08-2022 10:42
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top