Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Firmy Budowlanej Anna – Bud Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kielce,  24.06.2022 r.

UA-IV.6740.1.156.2022.DK


OBWIESZCZENIE                                                                               

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 24.06.2022 r. wydana została decyzja Nr 185/2022 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla:

Firmy Budowlanej Anna – Bud Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

obejmująca:

cztery  budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami podziemnymi na dz. nr ewid. 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/18, 94/19, 94/20, 94/21, 94/22, 94/23, 94/24  oraz na części działek nr ewid. 94/6, 94/17, 94/25, 94/35, 94/36, 94/37, 94/38, 94/39, 94/40, 94/41, 94/42, 94/43, 94/44, 94/45, 94/46 obręb 0032  w rejonie ul. Domki i ul. Generała Władysława Andersa w Kielcach.

w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.09.2021 r. znak: GKŚ-IV.6220.15.2020 na działkach nr ewid: 94/4, 94/5, 94/6, 94/7 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12, 94/13, 94/14, 94/15, 94/16, 94/17, 94/18, 94/19, 94/20, 94/21, 94/22, 94/23, 94/24, 94/25, 94/26, 94/27, 94/28, 94/29, 94/30, 94/31, 94/32, 94/33, 94/34, 94/35, 94/36, 94/37, 94/38, 94/39 94/40, 94/41, 94/42, 94/43, 94/44, 94/45, 94/46, 94/58, 94/69 obręb 0032 w rejonie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego,  ul. Wojska Polskiego, ul. Domki i ul. Generała Władysława Andersa w Kielcach.

Z treścią decyzji, oraz dokumentacją sprawy, można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój  nr 128, w godzinach pracy Urzędu.

Treść przedmiotowej decyzji udostępniono w dniu 24.06.2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz

DYREKTOR
Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Informację wytworzył:zastępca Dyrektora  mgr inż. Dominik Kwietniewski

 

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
24-06-2022
Data publikacji:
24-06-2022 14:57
Data aktualizacji:
30-11-2022 10:28
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top