Zadania Kancelarii Prezydenta

Zadania Kancelarii Prezydenta

Do zakresu działania Kancelarii Prezydenta należą w szczególności następujące zadania własne, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami), oznaczone w tekście Regulaminu Organizacyjnego literą A

A

1) Obsługa sekretariatów Prezydenta, Zastępcy Prezydenta oraz Sekretarza i Skarbnika.
2) Wielopłaszczyznowa współpraca z mediami oraz organizacjami mieszkańców.
3) Realizowanie zadań związanych z administrowaniem danymi osobowymi zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych (zadania Inspektora Ochrony Danych).
4) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
5) Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji.
6) Okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów.
7) Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.
8) Szkolenie pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych w zakresie ochrony informacji niejawnych.
9) Właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom.
10) Prowadzenie kontroli Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta oraz zespolonych służb, inspekcji i straży.
11) Opracowywanie wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usprawnienia organizacji oraz zarządzania majątkiem przez kontrolowane jednostki.
12) Prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Miasta udzielonych jednostkom niebędącym jego jednostkami organizacyjnymi z wyłączeniem niepublicznych jednostek oświatowych.
13) Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli i Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.
14) Opracowywanie rocznych planów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Urzędu.
15) Prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych Urzędu, gromadzenie protokołów z kontroli zewnętrznej oraz zaleceń pokontrolnych.
16) Przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie metodologii opartej na analizie ryzyka.
17) Realizacja zadań audytowych w Urzędzie i Jednostkach organizacyjnych miasta zatwierdzonych w rocznym planie audytu wewnętrznego oraz specjalnych zadań lub projektów zleconych przez Prezydenta w celu dostarczenia niezależnej oceny procesów zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej i zapewnienia ładu organizacyjnego (zadania zapewniające).
18) Podejmowanie niezależnie od zadań zapewniających, także zadań doradczych mających m.in. na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.
19) Wykonywanie czynności sprawdzających.
20) Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego.
21) Prowadzenie spraw z zakresu planowania, wdrażania i realizacji systemów służących sprawnemu zarządzaniu i funkcjonowaniu Urzędu, w tym w szczególności systemu kontroli zarządczej.
22) Koordynacja działań związanych z właściwym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych miasta.
23) Koordynowanie zadań w zakresie analizy ryzyka w ramach kontroli zarządczej i analiz wynikających oraz określania reakcji na ryzyko.
24) Monitorowanie celów i zadań kontroli zarządczej.
25) Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
26) Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnych w zakresie ochrony ich interesów.
27) Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
28) Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz uczestniczenie w postępowaniach o ochronę interesów konsumentów.
29) Uczestniczenie w postępowaniach w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.
30) Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
31) Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
32) Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje, tj. wykonywanie uprawnień wynikających z praw majątkowych Miasta w zakresie praw z akcji i udziałów należących do Miasta, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi, oraz uprawnień organu założycielskiego w szczególności:
a) wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza,
b) wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza, w szczególności związanych z powoływaniem członków organów spółek, zatwierdzaniem sprawozdań finansowych,
c) podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji/udziałów, wniesieniem akcji/udziałów do innego podmiotu tytułem aportu, podziałem, łączeniem i przekształcaniem spółek, monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, z wyłączeniem zadań realizowanych przez spółki, a nadzorowanych przez właściwe Wydziały.
33) Współpraca z przedstawicielami Miasta w radach nadzorczych spółek.
34) Wykonywanie czynności związanych z tworzeniem i przystępowaniem do spółek oraz rozwiązywaniem i występowaniem z nich.
35) Wykonywanie czynności należących do organu zarządzającego ruchem.
36) Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.
37) Opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
38) Zatwierdzanie, przekazywanie do realizacji i prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu.
39) Opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych.
40) Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.
41) Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.
42) Przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach mu podległych.
43) Sprawdzanie warunków pracy skrzyżowań z sygnalizacją świetlną poprzez pomiary natężenia ruchu i badania efektywności przyjętych rozwiązań organizacyjnych i programowych oraz wprowadzanie ewentualnych zmian.
44) Wydawanie zezwoleń, w drodze decyzji administracyjnych, na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
45) Koordynacja działań związanych z Planem zrównoważonej mobilności jego aktualizacją i promocją.
46) Podejmowanie działań zmierzających do wdrożenia systemu sterowania ruchem zapewniającego priorytet dla autobusów transportu miejskiego, a także umożliwiającego zarządzanie prędkością pojazdów.
47) Realizacja prac analitycznych dotyczących zachowań komunikacyjnych użytkowników związanych z systematycznymi podróżami i parkowaniem pojazdów.
48) Prowadzenie prac związanych z kreowaniem rozwoju komunikacji rowerowej, analizą ruchu rowerowego, spójnością systemu dróg rowerowych i bezpieczeństwem.
49) Podejmowanie działań na rzecz likwidacji prawnych i architektonicznych barier rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej.
50) Podejmowanie działań mających na celu optymalizację procesów dostawy towarów na sieci transportowej miasta.
51) Podejmowanie działań na rzecz wdrażania transportu niskoemisyjnego i monitorowania wpływu transportu na środowisko.
52) Uzgadnianie przejazdów po drogach miejskich objętych zakazami: B-1, B-5, B-18.
53) Kreowanie pozytywnego wizerunku Urzędu m.in.: poprzez prowadzenie Internetowej Telewizji Kielce oraz redagowanie internetowej strony Urzędu.
54) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem patronatu honorowego Prezydenta Miasta Kielce oraz patronatu medialnego Internetowej Telewizji Kielce.
55) Współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych.
56) Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych.
57) Upowszechnianie informacji dotyczących współpracy samorządu ze społecznością lokalną oraz zwiększenie świadomości obywatelskiej.
58) Kształtowanie poczucia identyfikacji mieszkańców z miastem.
59) Inicjowanie oraz podejmowanie działań mających na celu popularyzację i promocję podejmowanych lokalnych inicjatyw społecznych.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Sławomir Stachura - Dyrektor Kancelarii Prezydenta
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
15-02-2021
Data publikacji:
15-02-2021 13:01
Data aktualizacji:
04-01-2023 08:51
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top