Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

A. Zadania własne, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

1) przygotowanie dokumentów niezbędnych dla sprawnego przeprowadzenia referendum gminnego

C. Zadania z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U, Nr 106, poz. 668 z późniejszymi zmianami) i w ustawie z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

1) dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w formie protokołów z zakresu aktów stanu cywilnego, wprowadzanie ich do systemu rejestrów państwowych, wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz pisemnych powiadomień, w ustawowo określonych przypadkach, odmowa dokonania takich czynności,

2) przyjmowanie oświadczeń woli, zgłoszeń lub innych dokumentów stanowiących podstawę zarejestrowania w systemie rejestrów państwowych aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu lub podlegających wpisaniu do istniejącego aktu stanu cywilnego, bądź stanowiących podstawę wydania określonego zaświadczenia,

3) prowadzenie rejestracji oświadczeń woli prowadzenie rejestrów uznań w systemie rejestrów państwowych, wydawanie protokołów uznania ojcostwa, wydawanie decyzji i postanowień oraz przypisków odnotowanych w aktach stanu cywilnego,

4) nadawanie numeru PESEL dla osób urodzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonywanie zmian po sporządzeniu aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów oraz sporządzanie przypisków przy tych aktach, zmiany i anulowanie numerów PESEL oraz aktualizacja danych w PESEL,

5)zameldowanie osób urodzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wymeldowanie osób po rejestracji aktu zgonu,

6) dokonywanie czynności materialno-technicznych z zakresu wpisania i odtwarzania aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,

7) dokonywanie czynności materialno-technicznych lub prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących sprostowań oczywistych błędów pisarskich i uzupełnienie brakujących danych w aktach stanu cywilnego,

8) orzekanie w sprawach zmian imion i nazwisk oraz w sprawach dotyczących odnotowywania w aktach stanu cywilnego zmian na podstawie dokumentów zagranicznych, orzeczeń sądowych oraz decyzji innych uprawnionych organów, jak również wprowadzanie tych zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do systemów rejestrów państwowych,

9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wpisania i odtwarzania aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,

10) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi, zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich za granicą oraz zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu oczekiwania,

11) wnioskowanie do Wojewody w sprawach wyrażenia zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal USC oraz unieważnienia aktu stanu cywilnego, jeżeli dwa akty stwierdzają to samo zdarzenie,

12) wnioskowanie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania — w przypadku błędnego zredagowania — lub w celu ustalenia treści aktu stanu cywilnego,

13) wszczynanie postępowań sądowych jako wyłączna legitymacja procesowa Kierownika USC w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa

14) wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku i zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,

15) prowadzenie korespondencji z osobami fizycznymi i prawnymi w formie tradycyjnej, mailowej bądź z wykorzystaniem innych teleinformatycznych środków przekazu w sprawach - określonych przepisami prawa - przesłania stosownych dokumentów bądź poinformowania o danych zawartych w księgach bądź rejestrach USC,

16) archiwizacja dokumentów stanu cywilnego, prowadzenie archiwum akt zbiorowych oraz współpraca w tym zakresie z Archiwum Państwowym

17) przyjmowanie zgłoszeń oraz organizacja uroczystości związanych z nadaniem medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie",

18) organizowanie okolicznościowych wizyt Prezydenta u mieszkańców — Jubilatów obchodzących setne oraz kolejne urodziny,

19) współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji i dokumentów dotyczących stanu cywilnego obywateli polskich oraz cudzoziemców,

20) wykonywanie postanowień i zadań vynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej na podstawie umów międzynarodowych, konwencji konsularnych i rozporządzeń Rady Europy dotyczących obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i rodzinnych,

21) współpraca z bazą PESEL, organami ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie przekazywania informacji o zaistniałych zmianach stanu cywilnego oraz innych zmianach w aktach stanu cywilnego (migracja zleceń),

22)  wysyłanie zleceń do dowodów osobistych o skrócenie terminu ważności dowodu w systemie RDO,

23)  wydawanie dowodów osobistych,

24)  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dowodów osobistych,

25)  udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

26)  prowadzenie rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców

27)  udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców,

28)  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,

29)  prowadzenie spraw związanych z wyborami,

30)  prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborczego,

31)  wykonywanie zdań związanych z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem spisu powszechnego na terenie miasta.

32)  prowadzenie spraw związanych z referendami ogólnokrajowymi.

33)  rozliczanie dotacji i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Mołas - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Redaktor:
Anna Kuśmierczyk-Ślęzak
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
12-10-2021
Data publikacji:
12-10-2021 13:34
Data aktualizacji:
12-10-2021 13:34
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top