Zadania Wydziału

Zadania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu należą w szczególności następujące zadania:

A

1) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz wykonywanie zadań organu prowadzącego w zakresu spraw finansowych i administracyjnych, w oparciu o przepisy prawne określające jego kompetencje,
2) wydawanie zezwoleń na założenie publicznych przedszkoli i szkół przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu publicznego lub przez osoby fizyczne,
3) prowadzenie ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych oraz udzielanie im dotacji,
4) nadzór nad działalnością szkół, przedszkoli, ośrodków wsparcia, żłobków samorządowych, samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej oraz zagospodarowanie mienia po zlikwidowanych zakładach,
5) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy,
6) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu do szkoły lub placówki, w której realizują obowiązek szkolny lub nauki,
7) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
8) zbieranie danych do Systemu Informacji Oświatowej,
9) realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz krajowych środków publicznych,
10) organizacja, nadzór i rejestr samorządowych instytucji kultury,
11) organizacja masowych imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym i sportowym oraz pomoc podmiotom realizujących te zadania,
12) prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na stosowanie herbu, flagi i logo Miasta,
13) wspieranie działań i inicjatyw w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i dóbr kultury,
14) tworzenie warunków prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w mieście oraz realizacja zadań wynikających ze stosowanych aktów prawnych,
15) wspieranie działań zleconych do realizacji klubom, organizacjom sportowym i turystycznym,
16) utrzymanie miejskiej infrastruktury turystycznej,
17) realizacja zadań, związanych z przyznawaniem i wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych,
18) prowadzenie kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Miasta udzielonych niepublicznym jednostkom oświatowym,
19) kreowanie polityki zdrowotnej w mieście,
20) realizacja zadań ukierunkowanych na profilaktykę wynikającą z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
21) ocena potrzeb i poziomu jakości świadczeń w zakresie ochrony zdrowia,
22) nadzór nad stanem technicznym budynków placówek oświatowych oraz innych budynków pozostających w zakresie działania Wydziału,
23) planowanie zadań inwestycyjnych w zakresie Jednostek organizacyjnych miasta, podlegających Wydziałowi, polegających na budowie, modernizacji, rozbudowie, przebudowie i wnioskowanie z odpowiednim wyprzedzeniem do Wydziału Inwestycji o ich realizację,
24) prowadzenie rejestrów żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów,
25) prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw dla kierowników miejskich placówek oświatowych do załatwiania określonych spraw w imieniu Prezydenta,
26) sprawowanie kontroli nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach organizującym prace z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego – sieć świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży „4 Kąty",
27) przyznawanie pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów i doktorantów, w tym dla osób niebędących obywatelami polskimi,
28) koordynacja przeprowadzania wyborów oraz obsługa administracyjno-biurowa pracy Młodzieżowej Rady Miasta.

B

1) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół i placówek oświatowych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz wykonywania zadań organu prowadzącego w zakresie spraw finansowych i administracyjnych w oparciu o przepisy prawne określające jego kompetencje,
2) wydawanie zezwoleń na założenie publicznych szkół i placówek oświatowych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu publicznego lub przez osoby fizyczne,
3) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz udzielanie im dotacji,
4) opracowanie i realizacja miejskich programów polityki zdrowotnej,
5) współpraca z podmiotami publicznymi, niepublicznymi oraz stowarzyszeniami z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
6) współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz ochrony i promocji zdrowia,
7) wydawanie skierowań do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
8) kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
9) ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta we współpracy z samorządem aptekarskim.

C

wykonywanie czynności niezbędnych dla powołania i odwołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Łojek - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Redaktor:
Piotr Głowacki
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
04-01-2021
Data publikacji:
04-01-2021 13:56
Data aktualizacji:
23-11-2021 15:17
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top