Zadania Wydziału

Zadania Wydziału Geodezji

Do zakresu działania Wydziału Geodezji należą w szczególności następujące zadania:

A – własne, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym:

 1. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę Miasta nazw ulicom i placom,

 2. ustalanie numerów porządkowych oraz prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

 3. prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczenia nieruchomości,

 4. prowadzenie spraw dotyczących podziału nieruchomości,

 5. prowadzenie scaleń i podziałów nieruchomości.

B – własne, wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym:

 1. prowadzenie zadań dotyczących wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego.

C – z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa i w ustawie a dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa oraz zlecone w innych ustawach, jako sprawy należące do zakresu działania i wykonywane przez organy miast oraz organy miast na prawach powiatu:

 1. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, katastru nieruchomości oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

 2. przeprowadzanie scalania i wymiany gruntów,

 3. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych oraz tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych,

 4. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

 5. zakładanie osnów szczegółowych,

 6. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Monika Łysek - Dyrektor Wydziału Geodezji
Redaktor:
Robert Zawadzki
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
04-01-2021
Data publikacji:
04-01-2021 14:01
Data aktualizacji:
29-10-2021 09:15
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top