Zadania Wydziału

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska należą w szczególności następujące zadania:

A

 1. planowanie, programowanie i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 2. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 3. kształtowanie systemu przyrodniczego miasta i kreowanie lokalnej polityki urządzania zieleni na terenie Kielc,
 4. planowanie i programowanie ochrony drzewostanów i zarządzanie terenami zieleni miasta,
 5. wykonywanie zadań prowadzących do okresowych diagnoz stanu środowiska przyrodniczego miasta, planowanie i programowanie ochrony przyrody ożywionej i krajobrazu,
 6. prowadzenie inwentaryzacji, monitorowania oraz ewidencji i rejestrów niezbędnych w procesie zarządzania terenami zieleni i ochrony drzewostanów,
 7. realizacja zdań z zakresu rozwoju i planowania nowych terenów zieleni oraz współudział przy ich realizacji,
 8. opiniowanie działań inwestycyjnych i przedsięwzięć modernizacyjnych mających wpływ na zieleń, drzewostany lub z nimi kolidujących,
 9. nadzór i kontrola w związku z należytym utrzymaniem, pielęgnacją i zezwoleniami na usuwanie drzew i krzewów,
 10. prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz przeznaczania gruntów rolnych pod zalesienia,
 11. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie przyrody i prawa łowieckiego,
 12. kontrola wykonania obowiązku ubezpieczenia OC rolników i budynków rolnych,
 13. stwierdzanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
 14. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami,
 15. zarządzanie terenami parkowymi, cmentarzami komunalnymi, ich infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, fontannami, pomnikami, miejskimi tablicami i słupami ogłoszeniowymi oraz   toaletami publicznymi,
 16. oczyszczanie terenów gminy i Skarbu Państwa nie posiadających właściciela 
  w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym czynności związanych z wycinką drzew będących zagrożeniem bezpieczeństwa dla ludzi i mienia),
 17. tworzenie warunków do ograniczania bezdomności zwierząt i zapewnienie im opieki oraz wydawanie zezwoleń na posiadanie psów rasy uznanej za agresywną,
 18. planowanie i organizacja zaopatrzenia miasta w wodę,
 19. prowadzenie księgi inwentarzowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 20. dokonywanie opłat za umieszczenie przez Gminę urządzeń w pasie drogowym jak również innych związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 21. obsługa imprez masowych organizowanych na terenie Miasta w zakresie zaopatrzenia w energię, wodę i kabiny WC,
 22. wykonywanie czynności niezbędnych dla zapewnienia prowadzenia działalności targowiskowych na terenie Miasta,
 23. wykonywanie czynności związanych z przejęciem pojazdu porzuconego
  z zamiarem wyzbycia się na rzecz gminy w trybie art. 50 a ustawy Prawo ruchu drogowym,
 24. koordynowanie monitoringu i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce oraz przygotowanie okresowych raportów z jego realizacji,
 25. koordynacja udzielania informacji o środowisku i jego ochronie,
 26. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed emisjami: hałasem wibracjami, wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza, wprowadzaniem ścieków do wód i do ziemi,
 27. prowadzenie spraw z zakresu oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
 28. wykonywanie zadań wnikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 29. prowadzenie spraw z zakresu Prawa wodnego,
 30. prowadzenie spraw z zakresu tworzenia i utrzymywania form ochrony przyrody,
 31. planowanie i realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania ochrony środowiska i przyrody,
 32. koordynacja akcji i kampanii na rzecz ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego,
 33. prowadzenie procedur powierzenia, nadzór i rozliczanie zadań na rzecz ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego, prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego,
 34. koordynacja i prowadzenie obsługi organizacyjnej planowania i rozliczeń środków finansowych przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 35. prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
 36. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o odpadach,
 37. opracowywanie założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe i wodę,
 38. nadzór nad realizacją polityki energetycznej na obszarze gminy określonej
  w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”,
 39. opracowanie i monitorowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 40. wykonywanie zadań związanych z realizacją programów wspierających wymianę instalacji grzewczych w ramach ochrony przed niską emisją,
 41. prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej, cieplnej i gospodarce wodno - ściekowej w obiektach gminnych,
 42. prowadzenie spraw związanych z zakupem energii elektrycznej,
 43. wyznaczanie kierunków związanych z systemami oświetlenia miasta i ich modernizacją oraz współpraca z zarządcą oświetlenia w sektorze publicznym Miasta,
 44. monitorowanie audytów energetycznych dla obiektów Miasta,
 45. realizacja programu rozwoju elektromobilności,
 46. wydawanie eko-nalepek dla oznaczania pojazdów napędzanych energią elektryczną (EE), wodorem (H), gazem ziemnym sprężonym (CNG) oraz gazem ziemnym skroplonym (LNG),
 47. opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 48. prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu efektywności energetycznej, skierowanej do użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców miasta,
 49. propagowanie wśród mieszkańców pro-energetycznych i pro-ekologicznych zachowań,
 50. wydawanie zaświadczeń związanych z położeniem nieruchomości na terenie objętym uproszczonym planem urządzania lasu.

B

 1. wykonywanie zadań w zakresie monitoringu i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta oraz przygotowanie okresowych raportów z jego realizacji
   (w zakresie zadań powiatu),
 2. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody i prawa łowieckiego,
 3. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 5. obsługa i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 6. przygotowywanie dokumentów związanych z przeznaczeniem gruntów rolnych pod zalesienia,
 7. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o odpadach,
 9. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne,
 10. opiniowanie projektów decyzji na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 11. wykonywanie czynności związanych z usuwaniem pojazdów pozostawionych na drogach i chodnikach oraz ich holowaniem na wyznaczone parkingi,
 12. występowanie z wnioskiem do Sądu o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu,
 13. przygotowanie dokumentów niezbędnych do wydania zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
 14. przygotowanie dokumentów do wydania decyzji administracyjnej dotyczących przekazania zwłok osób pozbawionych wolności, zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych, uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych.

C

 1. kontrola przestrzegania przepisów - Prawo łowieckiego oraz ustawy o lasach,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 3. utrzymanie, opieka i nadzór nad grobami i cmentarzami wojennymi,
 4. przekazywanie do bazy CEIDG danych i informacji o zezwoleniach i rejestrach dotyczących przedsiębiorców i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kielce
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Katarzyna Rucińska - Biżek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
16-12-2021
Data publikacji:
16-12-2021 11:29
Data aktualizacji:
16-12-2021 11:29
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top