Zadania Wydziału

Zadania Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji

Do zakresu działania Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji należą w szczególności następujące zadania:

A

 1. prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej,
 2. prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłoszenia przedmiotów opodatkowania,
 3. udzielanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika,
 4. windykacja oraz zabezpieczanie zobowiązań podatkowych,
 5. zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 6. prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy Prezydent,
 7. planowanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 8. prowadzenie czynności związanych z windykacją należności Miasta i Skarbu Państwa,
 9. prowadzenie czynności monitorujących skuteczność podjętych działań windykacyjnych,
 10. występowanie do kancelarii prawnej obsługującej Urząd o wszczęcie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Komorników sądowych w zakresie egzekucji należności cywilnoprawnych oraz monitorowanie tych postępowań,
 11. rozpatrywanie wniosków o ulgę w spłacie należności Miasta Kielce, w tym zobowiązań podatkowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, przypadających Miastu, w tym współpraca z Jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie dotyczącym stosowania ulg,
 12. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej w zakresie przyznawanych ulg,
 13. sporządzanie sprawozdań zbiorczych z udzielonej przez Prezydenta pomocy publicznej,
 14. opiniowanie spraw dotyczących ulg w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy a pobieranych przez urzędy skarbowe,
 15. prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 16. wydawanie zaświadczeń podatnikom oraz sporządzanie informacji z akt podatkowych w zakresie przewidzianym ustawą Ordynacja podatkowa,
 17. organizacja obsługi interesantów w Centrum Informacji Podatkowej w zakresie wymiaru i księgowości podatków lokalnych.

B

analiza i windykacja należności budżetowych, uzgadnianie sald należności, weryfikacja nadpłat i zaległości w zakresie dochodów, realizowanych przez Wydziały, w związku z wykonywaniem zadań powiatu.

C

 1. analiza i windykacja należności budżetowych, uzgadnianie sald należności, weryfikacja nadpłat i zaległości w zakresie dochodów, realizowanych przez Wydziały, w związku  z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
 2. prowadzenie spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przy produkcji rolnej.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Monika Olbratowska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
07-01-2021
Data publikacji:
07-01-2021 11:28
Data aktualizacji:
29-07-2022 08:05
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top