Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu budynków mieszkalnych przy al. Szajnowicza-Iwanowa

Kielce, 12.12.2022 r.

GKŚ-IV.6220.12.2022
 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej K.p.a. oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Wydawnictwa JUKA-91 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 118, że w dniu 12.12.2022 r. została wydana decyzja znak: GKŚ-IV.6220.12.2022, zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ-IV.6220.42.2020, wydaną w dniu 19.02.2021 r. dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami podziemnymi, wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz murami oporowymi” na działkach nr ewid. 869/42, 869/66, 869/71, 869/73, 869/76, 869/78 – obręb 0008, przy al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach, woj. świętokrzyskie.

Decyzja została wydana po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w której ww. organy stwierdziły brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Od powyższej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce (ul. Rynek 1, 25-303 Kielce) w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stronami postępowania administracyjnego jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości (np. właściciele, użytkownicy wieczyści) znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w rozumieniu art. 74 ust. 3a u.o.o.ś.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym zastosowanie ma art. 49 K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a., niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone Stronom po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego ogłoszenie.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, (tel. 41 367-66-63, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Data publicznego ogłoszenia: 12.12.2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Otrzymują:

1. Wydawnictwo JUKA-91 sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

za pośrednictwem pełnomocnika – zanonimizowano dane osobowe osoby fizycznej

2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w Kielcach, w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bipum.kielce.eu

3. Aa.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Katarzyna Wesołowska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
12-12-2022
Data publikacji:
12-12-2022 13:56
Data aktualizacji:
12-12-2022 13:56
Wyłączenie jawności:
zanonimizowano dane osobowe osoby fizycznej
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top