Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że zostało wydane postanowienie odmawiające dopuszczenia GRAND AGRO Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, każdy o 2 lokalach mieszkalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 217/5 obr. 0012 ul. Uniwersytecka w Kielcach”

Kielce, 10.01.2021 r.

GKŚ-IV.6220.7.2021

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek złożony przez HSD Inwestycje Sp. z o.o., sp. k., ul. Mała 18, 25-012 Kielce (w imieniu której działa pełnomocnik), że w dniu 10.01.2022 r. zostało wydane postanowienie znak: GKŚ-IV.6220.7.2021, odmawiające dopuszczenia GRAND AGRO Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. Makowska 142, 06-300 Przasnysz, Poste restante 17, do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, każdy o 2 lokalach mieszkalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 217/5 obr. 0012 ul. Uniwersytecka w Kielcach”.

Od powyższego postanowienia przysługuje Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce (Rynek 1, 25-303 Kielce) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 74. ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie.
W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią postanowienia, o którym mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. (41) 367-66-839) lub pocztą elektroniczną (sekretariat.gks@um.kielce.pl). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Data publicznego ogłoszenia: 13.01.2022 r.

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Inwestora.
  2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w Kielcach, w miejscu realizacji inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bip.kielce.eu.
  3. A/a.

 

Do wiadomości:

  1. GRAND AGRO Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. Makowska 142, 06-300 Przasnysz

Adres do korespondencji: ul. Sportowa 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
13-01-2022
Data publikacji:
13-01-2022 09:19
Data aktualizacji:
13-01-2022 09:19
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top