Podanie do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - znak: GKŚ-IV.6220.7.2021

Kielce, 10.01.2022 r.

GKŚ-IV.6220.7.2021

                                                                                                                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.01.2022 r., po rozpatrzeniu wniosku HSD Inwestycje Sp. z o.o., sp. k., ul. Mała 18, 25-012 Kielce (w imieniu której działa pełnomocnik), została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ-IV.6220.7.2021, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, każdy o 2 lokalach mieszkalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 217/5 obr. 0012, ul. Uniwersytecka w Kielcach”.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w tym opiniami niżej wymienionych organów, tj.:

  • opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w zakresie ochrony zdrowia
    i życia ludzi, znak: NZ.9022.4.40.2021 z dnia 14.06.2021 r. podtrzymaną pismem, znak: NZ.9022.4.40.2021, z dnia 09.08.2021 r.,
  • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – znak: WOO-II.4220.188.2021.MK.2 z dnia 12.08.2021 r.,
  • postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie – znak: KR.ZZŚ.1.435.94.2021.MN, z dnia 21.09.2021 r.

można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. (41) 36 76 839) lub pocztą elektroniczną (sekretariat.gks@um.kielce.pl).

 Treść przedmiotowej decyzji udostępniono w dniu 13.01.2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kielce.eu

 Data publicznego ogłoszenia: 13.01.2022 r.

 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 u.o.o.ś., organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej: bip.kielce.eu
  • w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

 

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
13-01-2022
Data publikacji:
13-01-2022 11:35
Data aktualizacji:
13-01-2022 11:38
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top