Obwieszczenienie - zawiadomienie Stron postępowania administracyjnego o wydaniu decyzja znak: GKŚ-IV.6220.60.2021 z dnia 8 czerwca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że wydana została decyzja znak: GKŚ-IV.6220.60.2021 z dnia 8 czerwca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa: hali produkcyjnej prefabrykowanych elementów żelbetowych, zespołu kontenerów socjalno-biurowych, sprężarkowni, wytwornicy pary, węzła betoniarskiego, trzech silosów na cement o poj. 80 t każdy, placu składowego – magazynu wyrobów gotowych” na działkach nr ewid. 125/34, 125/37, 125/38 obr. 0027 przy ul. Chorzowskiej w Kielcach.

Kielce, 08.06.2022 r.

GKŚ-IV.6220.60.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej K.p.a. oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zwanej dalej u.o.o.ś.,

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że wydana została decyzja znak: GKŚ-IV.6220.60.2021 z dnia 8 czerwca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa: hali produkcyjnej prefabrykowanych elementów żelbetowych, zespołu kontenerów socjalno-biurowych, sprężarkowni, wytwornicy pary, węzła betoniarskiego, trzech silosów na cement o poj. 80 t każdy, placu składowego – magazynu wyrobów gotowych” na działkach nr ewid. 125/34, 125/37, 125/38  obr. 0027 przy ul. Chorzowskiej w Kielcach. Decyzję wydano na wniosek z dnia 15.11.2021 r. (data wpływu: 16.11.2021 r.) złożony przez: Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „SIBET” S.A.  ul. Chorzowska 22 25-852 Kielce, reprezentowane przez Pełnomocnika: Pana Przemysława Kruka, KIK ECO LAB, ul. Wincentego Witosa 61 D, 25-561 Kielce.

Od powyższej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce (ul. Rynek 1, 25-303 Kielce) w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a., niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone Stronom po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego ogłoszenie.

Stronami postępowania administracyjnego jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości (np. właściciele, użytkownicy wieczyści) znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w rozumieniu art. 74 ust. 3a u.o.o.ś.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym zastosowanie ma art. 49 K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 314, po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 41 367-68-39, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

Data publicznego ogłoszenia: 9 czerwca 2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „SIBET” S.A., Chorzowska 22, 25-852 Kielce, za pośrednictwem Pełnomocnika
  2. Pozostałe Strony postępowania - doręczenie w trybie art. 49 K.p.a. i art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., tj. w formie publicznego ogłoszenia, poprzez: obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – ul. Rynek 1, ul. Strycharska 6 i w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce – na stronie bipum.kielce.eu; publiczne ogłoszenie na terenie Gminy Nowiny za pośrednictwem Urzędu Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny
  3. aa.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Nowakowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
09-06-2022
Data publikacji:
09-06-2022 09:47
Data aktualizacji:
09-06-2022 09:54
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top