Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu budynków mieszkalnych przy al. Szajnowicza-Iwanowa

Kielce, 12.12.2022 r.

GKŚ-IV.6220.12.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.12.2022 r., na wniosek Wydawnictwa JUKA-91 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 118, w imieniu której działa pełnomocnik, została wydana decyzja znak: GKŚ-IV.6220.12.2022, zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ-IV.6220.42.2020, wydaną w dniu 19.02.2021 r. dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami podziemnymi, wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz murami oporowymi” na działkach nr ewid. 869/42, 869/66, 869/71, 869/73, 869/76, 869/78 – obręb 0008, przy al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach, woj. świętokrzyskie.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w tym opiniami organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które stwierdziły brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, (tel. 41 367-66-63, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

 

Treść przedmiotowej decyzji udostępniono w dniu 12.12.2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipum.kielce.eu

 

Data podania do publicznej wiadomości: 12.12.2022 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 u.o.o.ś., organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w Kielcach
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce bipum.kielce.eu
  3. w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Katarzyna Wesołowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
12-12-2022
Data publikacji:
12-12-2022 13:21
Data aktualizacji:
12-12-2022 13:21
Wyłączenie jawności:
zanonimizowano dane osobowe osoby fizycznej
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top