Jednoosobowe Spółki Prawa Handlowego oraz spółki z większościowym udziałem Gminy Kielce

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Spółka została utworzona przez miasto Kielce z dniem 1.05.1992 r.
Przedmiot działania:

- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

- roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

Adres strony internetowej:

 https://www.mpec.kielce.pl/

 https://www.mpec.kielce.pl/bip/

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego z dniem 1.01.1994 r.

W dniu 31.01.2014 r. nastąpiło połączenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni spółki z o.o. w Kielcach z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach  poprzez przejęcie przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Spółkę z o.o. w Kielcach całego majątku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.

 Przedmiot działalności:

- działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

- pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

- roboty związane z budową dróg i autostrad,

- pozostałe sprzątanie.

Adres strony internetowej: 

www.zielen.kielce.pl

https://bip.zielen.kielce.pl/

Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Spółka została utworzona przez Miasto Kielce z dniem 16.09.1998 r.
Przedmiot działania:

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
Adres strony internetowej:

http://www.ktbs.kielce.eu/

http://www.ktbs.kielce.eu/bip/

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.

Spółka powstała z dniem 1.10.2001 r. w związku z likwidacją zakładu budżetowego, tj. Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Podstawowe zadania:

- unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

- utrzymywanie składowisk odpadów,

- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Adres strony internetowej:

www.pgo.kielce.pl

http://www.bip.pgo.kielce.pl/

Targi Kielce Spółka Akcyjna

Spółka została zawiązana 17.07.1992 r.  Początkowo prowadziła działalność pod firmą Centrum Targowe Kielce Sp. z o.o., a następnie od dnia 25.07.2002 r. pod firmą Targi Kielce Sp. z o.o.. Dnia 01.04.2009 została podjęta uchwała o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną.

 Podstawowe zadanie:

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Adres strony internetowej: 

https://www.targikielce.pl/

https://www.targikielce.pl/bip

 Korona Spółka Akcyjna

Spółka uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30.05.2003 r. Początkowo prowadziła działalność pod nazwą Kolporter Korona Spółka Akcyjna.

Gmina Kielce przystąpiła do Spółki na mocy Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.07.2008 r. i objęła 100 % akcji Spółki.  

Podstawowe zadanie:

- promocja sportu i prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju oraz promocja Miasta Kielc, w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności sportowej w szczególności poprzez uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych,

- działalność klubów sportowych.

Obecnie Gmina Kielce posiada 99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki.

https://korona-kielce.pl

http://www.wkielcach.com.pl/bip/

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Sławomir Stachura - Dyrektor Kancelarii Prezydenta
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
27-10-2021
Data publikacji:
27-10-2021 08:19
Data aktualizacji:
20-10-2023 10:11
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top