Udostępnianie informacji publicznych

 Złożenie wniosku

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje ”bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może zostać udostępniona w tym terminie, urząd powiadamia Wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz nowym terminie, w którym informację udostępni (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może przybrać każdą formę, o ile wynika z niego w sposób jasny, co jest jego przedmiotem. Dogodną formą jest pobranie sugerowanego druku wniosku ze strony.

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wniosek można złożyć do Urzędu Miasta Kielce  poprzez:

 • Przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: bip@um.kielce.pl (kierowany jest wówczas automatycznie na stanowisko ds. dostępu do informacji publicznej);
 • Przesłanie pocztą na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;
 • Złożenie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz ;
 • Złożenie osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kielce: Rynek 1 lub ul. Strycharska 6;
 • Przesłanie faxem na numer: +48 41 34 42 763;

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Prezydenta Miasta Kielce, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

W przypadku bezczynności urzędu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

 

 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl;
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z obsługą Państwa sprawy,
  a podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej;
 3. Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.b) celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, jednak nie krócej niż przez 5 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi;
 4. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowaniu, kopii, ograniczenia przetwarzania, wniesieniu sprzeciwu, usunięcia, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych;
 5. W momencie wydawania decyzji związanej z obsługą Państwa sprawy, podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz/lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem;
 7. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
16-12-2021
Data publikacji:
16-12-2021 13:51
Data aktualizacji:
05-01-2024 14:36
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top