Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, w tym w formule otwartych danych

Pojęcia:

 • informacje sektora publicznego – to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego,
 • ponowne wykorzystywanie – to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych,
 • otwarte dane - to dane, które mogą być swobodnie używane, ponownie wykorzystywane i rozpowszechniane przez każdego – ewentualnie z podaniem źródła i zasad rozpowszechniania.

Cechy otwartych danych:

 • swobodny dostęp do całości zasobu,
 • bezpłatnie, a jeśli odpłatnie, to wyłącznie w zakresie kosztów krańcowych poniesionych w związku z reprodukowaniem, udostępnianiem i rozpowszechnianiem,
 • udostępnione w formie możliwej do przetwarzania,
 • z licencją do ponownego wykorzystania i rozpowszechniania dla wszystkich grup bez ograniczeń.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Urzędu Miasta Kielce

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Urzędu Miasta Kielce

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

 • informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Miasta Kielce,
 • należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji,
 • jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania,
 • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,
 • poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Określone przez podmiot zobowiązany warunki ponownego wykorzystywania są obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz nie ograniczają w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Tryb wnioskowy o ponowne wykorzystywanie ma zastosowanie w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków  lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski mogą być wnoszone przez:

 • Przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: bip@um.kielce.pl (kierowany jest wówczas automatycznie na stanowisko ds. dostępu do informacji publicznej);
 • Przesłanie pocztą na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;
 • Złożenie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz ;
 • Złożenie osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kielce: Rynek 1 lub ul. Strycharska 6;
 • Przesłanie faxem na numer: +48 41 34 42 763;

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ustawy, tj. powinien zawierać:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych,
 • wskazanie:

- sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób,

albo

- sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

 WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO DO PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA

 

 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl;
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z obsługą Państwa sprawy,
  a podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
 3. Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.b) celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, jednak nie krócej niż przez 5 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi;
 4. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowaniu, kopii, ograniczenia przetwarzania, wniesieniu sprzeciwu, usunięcia, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych;
 5. W momencie wydawania decyzji związanej z obsługą Państwa sprawy, podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz/lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem;
 7. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Monika Olbratowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
16-12-2021
Data publikacji:
16-12-2021 14:01
Data aktualizacji:
05-04-2024 15:28
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top