Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania pn. "Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

W dniu 27 września Prezydent Miasta Kielce ogłosił nabór na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”.

 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945)

Prezydent Miasta Kielce

zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”.

 

 1. W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział osoby, które spełnią łącznie następujące kryteria:
 • zostaną wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie;
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 • nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości, co do bezstronności;
 • przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem oraz nie były członkami władz któregokolwiek oferenta;
 • wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Kielce danych osobowych podanych na potrzeby naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej.
 1. Wyboru członków Komisji Konkursowej spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie dokona Prezydent Miasta Kielce na podstawie złożonych przez nich deklaracji uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej.
 2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Zgłoszenie – deklarację uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej, należy dostarczyć w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, drogą pocztową lub osobiście do Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Kielce, 25 - 659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok.7, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2023 r. do godziny 1500. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym  konkursie ofert na rok 2024 – NPP i NPO”.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
27-09-2023
Data publikacji:
27-09-2023 10:02
Data aktualizacji:
19-10-2023 08:59
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top