Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030"

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji

 

Pojęcie „rewitalizacja” pochodzi z języka łacińskiego: „re-”znów, na nowo i „vita”− życie, co dosłownie oznacza przywrócenie do życia, ożywienie.

Rewitalizacja dotyczy więc ożywienia (w sensie społecznym, gospodarczym, urbanistycznym i architektonicznym) wybranych fragmentów miast, uznanych za zmarginalizowane (tzw. zdegradowane). Działania rewitalizacyjne prowadzone są tylko na tych obszarach, które zostały zaniedbane w wyniku zachodzących w miastach wieloletnich zmian społecznych, ekonomicznych, planistycznych. Po wskazaniu takich obszarów uruchamia się wobec nich działania przywracające utraconą atrakcyjność.

W Kielcach obszar rewitalizacji wyznaczono na terenie charakteryzującym się koncentracją negatywnych zjawisk i obejmuje on 3,5% powierzchni miasta (386 ha) i jest zamieszkany przez 17,2% mieszkańców (31 534 osób). Obszar rewitalizacji Kielc został podzielony na trzy podobszary: Śródmieście, Czarnów, Szydłówek i Uroczysko.

obszar rewitalizacji.png

Rysunek 1. Obszar rewitalizacji Miasta Kielce w podziale na podobszary

Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kielce

Rewitalizacja to zespół wielu działań (składających się na całościowy proces), które są podejmowane w celu wywołania ożywienia wybranego fragmentu miasta. Ożywienie to nie jest jednak powiązane wyłącznie z tkanką urbanistyczną. Najważniejsze w rewitalizacji to pokonanie kryzysu społecznego, któremu towarzyszy przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze i odbudowa więzi lokalnej społeczności. Końcowym rezultatem procesu rewitalizacji powinna być poprawa jakości życia mieszkańców.

Proces rewitalizacji wymaga opracowania gminnego programu rewitalizacji, którego zadaniem jest koordynacja zadań realizowanych przez wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji. Dokument ten podlega obecnie konsultacjom społecznym, których celem jest dopasowanie regulacji programu rewitalizacji do potrzeb mieszkańców Kielc.

Zgodnie z ustawową definicją, rewitalizacja to proces (wieloletni), prowadzony przez wszystkich interesariuszy, czyli zarówno przedstawicieli Miasta Kielce, jak i lokalnej społeczności: mieszkańców, właścicieli nieruchomości i ich zarządców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych.

W procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030 uruchomiono współpracę z wszystkimi przedstawicielami środowisk miejskich, aby z większą siłą oddziaływać na liczne kryzysy, które spowodowały zapaść obszaru objętego działaniami naprawczymi.

W efekcie tej współpracy powstał program, który składa się z licznych, ale czasem mniejszych działań, które w całości mają przynieść większy efekt w ożywieniu podobszarów rewitalizacji Kielc.

Obecnie przygotowywany proces rewitalizacji należy postrzegać jako szeroko rozumianą kontynuację wcześniejszych programów rewitalizacji obowiązujących w Kielcach. Dotyczy to zwłaszcza podobszaru Śródmieście, którego teren poddawany był procesom modernizacyjnym w poprzednich latach.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030 obejmuje dodatkowo tereny osiedli: Czarnów oraz Szydłówek i Uroczysko.

Celem procesu odnowy tych osiedli jest przeciwdziałanie ich marginalizacji przez aktywizację mieszkańców, wzrost kapitału społecznego, a także zwiększenie jakości przestrzeni publicznych oraz stanu zabudowy i środowiska naturalnego z tego terenu.

Rysunek 2. Cele i kierunki działań procesu rewitalizacji Miasta Kielce

Dokument21.jpg

Źródło: opracowanie własne IRMiR

Obecnie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030 przygotowywany jest do uchwalenia przed Radę Miasta. Zanim to jednak nastąpi konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Kielc, w celu wypracowania założeń dokumentu dopasowanych do lokalnych potrzeb.

Poniżej przedstawiono na schemacie główne elementy procedury opracowania gminnego programu rewitalizacji, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Po zakończeniu trwającego obecnie etapu konsultacji społecznych projektu GPR, nastąpi etap opiniowania z innymi organami treści programu, po czym nastąpi przyjęcie programu uchwałą Rady Miasta Kielce. 

Rysunek 3. Etapy procedury opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030

Dokument11.jpg

Źródło: opracowanie własne IRMiR

 

Prezydent Miasta Kielce zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030. Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który określa proces rewitalizacji w latach 2024-2030, na tych obszarach miasta, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonym obszarze, które zostaną ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania m.in. z funduszy Unii Europejskiej. 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 09.10.2023 r. do 08.11.2023 r. w następujących formach:

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030”. Spotkanie odbędzie się w dniu 26.10.2023 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1,  UWAGA ze względu na zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Kielce nastąpiła zmiana sali spotkanie będzie na parterze w Sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Zbieranie uwag ustnych do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030 w dniach od 09.10.2023 r. do 08.11.2023 r. osobiście w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce, II piętro p. 208, lub telefonicznie tel. 41 36 76 361 w godzinach 7:30-15:30.
 3. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej lub papierowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce (https://bipum.kielce.eu/) oraz na stronie Idea Kielce (https://konsultacje.kielce.eu/)  w terminie od dnia 09.10.2023 r. do 08.11.2023 r.  Formularze z uwagami można dostarczyć:
 4. drogą elektroniczną na adres: bpp@um.kielce.pl ;
 5. drogą korespondencyjną na adres: Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce;
 6. osobiście do Biura Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce, II piętro p. 208, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
 1. Badania ankietowego dotyczącego opinii na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce  na lata 2024-2030. Link do ankiety oraz ankieta w formacie .pdf dostępne będą na stronie BIP UM Kielce (https://bipum.kielce.eu/)  oraz  Idea Kielce (https://konsultacje.kielce.eu/).

Projekt dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030 oraz formularz do zgłaszania uwag udostępniony zostanie od dnia 09.10.2023 r. do 08.11.2023 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce w zakładce Rewitalizacja https://bipum.kielce.eu/ 
 2. na stronie Idea Kielce w zakładce konsultacje społeczne https://konsultacje.kielce.eu/
 3. w punkcie obsługującym konsultacje społeczne: Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce, II piętro p. 208, osoba do kontaktu Paulina Moskal.

WAŻNE!!

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 09.10.2023 r. oraz po dniu 08.11.2023 r.
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Ze względu na znaczenie powyższych kwestii zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Moskal
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
28-09-2023
Data publikacji:
29-09-2023 07:30
Data aktualizacji:
26-01-2024 10:44
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top