Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla: IM PROJEKT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Chmielowie, ul. Strefowa 15

Kielce, 31.01.2022 r.

UA-IV.6740.1.383.2021.AZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021.2373 j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t. ze zm.)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 31.01.2022 r. wydana została decyzja Nr 25/2022 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla:

IM PROJEKT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Chmielowie, ul. Strefowa 15, działającej przez pełnomocnika

obejmujące:

restaurację, polegającą na budowie:

  • budynku restauracji typu fast-food;
  • urządzenia reklamowego – pylon reklamowy o wys. 20 m;
  • stanowisk postojowych w liczbie 16;
  • zbiorników retencyjnych na wody opadowe i roztopowe;
  • wraz z infrastrukturą: instalacje zewnętrzne: elektryczne, słaboprądowe, wodociągowe, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji i kanalizacji technologicznej myjni, kanalizacji technologicznej kuchni;

jako etap II inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji paliw i restauracji” na dz. nr ewid. 1146/3, 1146/4, 1146/5, 1146/6, 1148/3, 1148/4, 1148/5, 1148/6, 1150/3, 1150/4, 1150/5 w obr. 0024 przy al. Ks. J. Popiełuszki w Kielcach, według projektu:

Z treścią decyzji, oraz dokumentacją sprawy, można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój  nr 122, w godzinach pracy Urzędu.

Treść przedmiotowej decyzji udostępniono w dniu 31.01.2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Dominik Kwietniewski
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Podmiot udostępniający informację:Wydział Urbanistyki i Architektury - Referat Administracji Budowlanej

Informację wytworzyła:główny specjalista mgr inż. Anna Zadara

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
04-02-2022
Data publikacji:
04-02-2022 13:47
Data aktualizacji:
27-07-2022 13:26
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top