Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji

L.p. Nazwa rejestru jawny/
niejawny

Obowiązek publikacji
w BIP

Podstawa prawna obowiązku publikacji w BIP Wyjaśnienie przyczyn nie publikowania w rejestru
1. Ewidencja podatkowa nieruchomości:
- podatku od nieruchomości
- podatku rolnego
- podatku leśnego
niejawny nie brak Dane rejestru są objęte tajemnicą skarbową. Ich udostępnianie następuje na wniosek osób uprawnionych – wskazanych w art.294§5 oraz art.297-299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021 r. poz. 1540 )
2.

Ewidencja podatkowa środków transportowych

niejawny nie brak
3. Ewidencja posiadaczy psów - do 2015 roku niejawny nie brak
4. Ewidencja tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej niejawny nie brak
5. Rejestr wydawanych zaświadczeń niejawny nie brak
6.

Rejestr osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w danym roku kalendarzowym z tytułu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

jawny

 

 tak

 

Art. 37 ust.1 pkt.2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
7. Rejestry podatników, którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty jawny tak

Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
02-12-2021
Data publikacji:
02-12-2021 12:44
Data aktualizacji:
29-12-2021 11:13
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top