Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne PEM

Stron BIP zawierająca informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne PEM

Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne (PEM)

 

Mapę pola elektromagnetycznego (PEM) przedstawiającą położenie stacji bazowych telefonii komórkowej i nadajników DVB-T na terenie Polski (w tym na terenie miasta Kielce) oraz wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego (PEM) wykonywanych w ich otoczeniu można znaleźć pod adresem:

https://si2pem.gov.pl/

https://m.si2pem.gov.pl/

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w którym publikowane są głoszenia instalacji PEM można znaleźć pod adresem:

http://81.6.188.136:8083/SOWA2-indexes/

 

Instalacje PEM, zgłoszenie, istotna zmiana, przejęcie instalacji, aktualizacja informacji oraz obowiązek wykonywania pomiarów

 

Zgłoszenie

Zgodnie z art. 152 ust. 1 Poś instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Ww. obowiązkiem objęte są instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowa wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz (§ 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji,
 • wielkość i rodzaj emisji (ilość anten, wysokość środka elektrycznego anteny, równoważną moc promienia izotropowo, miejsca dostępne dla ludności, dotrzymanie dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku),
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku).

Kiedy dokonać zgłoszenia

Prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. W przypadku instalacji, objętej obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, zgłoszenie winno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Zgłoszenie wymagane jest również, w przypadku gdy instalacja została przejęta przez inny podmiot.

Zaświadczenie

Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia może z urzędu, przed upływem 30 dni, na wniosek podmiotu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Istotna zmiana instalacji

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji (urządzenia) PEM, zmienionego w sposób istotny lub będącego przenośnym wolnostojącym masztem antenowym, można przystąpić bezpośrednio po doręczeniu organowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 Poś (art. 152 ust. 4 c ustawy Poś).

W przypadku gdy organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, wniesie sprzeciw w drodze decyzji (art. 152 ust. 4a Poś), prowadzący instalację (użytkownik urządzenia) musi wstrzymać jej eksploatację.

Organ wnosi sprzeciw jeżeli eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska, bądź instalacja nie spełnia określonych wymagań ochrony środowiska (art. 153 Poś).

Pomiary

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku: 

 • bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia,
 • każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie,
 • każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana (art. 122a ust. 1 i 2 Poś).

Pomiarów, w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie nie przeprowadza się, o ile ostatnie pomiary nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na terenie objętym wnioskiem.

Wyniki pomiarów podmiot winien przekazać, w postaci elektronicznej, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 30 dni od dnia ich wykonania.

Informacje

Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

 • rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
 • zakończeniu eksploatacji instalacji,
 • zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 Poś, bądź dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nie rozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 Poś.

Opłata skarbowa

Za:

 • zgłoszenia nowej instalacji – 120 zł
 • zgłoszenie istotnej zmiany instalacji – 120 zł,
 • złożenie informacji w zakresie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu instalacji – bez opłat,
 • złożenie Informacji o zakończeniu pracy instalacji – bez opłat,
 • każdy stosunek pełnomocnictwa - 17 zł.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ww. ustawy o opłacie skarbowej obowiązek wniesienia opłaty powstaje od dokonania czynności urzędowej, tj. z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, a opłatę skarbową należy uiścić z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

W przypadku złożenia wniosku bez uiszczenia należnej opłaty skarbowej ma zastosowanie przepis art. 261 § 2 Kpa, w którego świetle niewpłacenie, w terminie wyznaczonym przez organ administracji prowadzący postępowanie, należności tytułem opłat, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, skutkuje zwrotem podania lub zaniechaniem czynności uzależnionej od opłaty.

Informacje dotyczące sposobu zapłaty skarbowej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce https://bipum.kielce.eu/, odnośnik „Podatki i opłaty lokalne” – „Opłata skarbowa” (nr konta bankowego 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 - Urząd Miasta Kielce).

Ważne

 • istotna zmiana instalacji (art. 3 pkt 7 Poś) to taka zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko (dotyczy sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowy).
 • przenośny wolnostojący maszt antenowy (art. 3 pkt 5a ustawy Prawo budowlane) wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej.

Obowiązki organu

Organ ma obowiązek udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP):

 • zgłoszenie oraz zgłoszenie dotyczące istotnej zmiany instalacji (urządzenia),
 • informacje o rezygnacji z rozpoczęcia z eksploatacji instalacji,
 • wniesione sprzeciwy,
 • zaświadczenia,
 • uwagi organizacji pozarządowych wraz z odpowiedziami na niniejsze uwagi.

Informacje winny być udostępnione przez organ w BIP, nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

Ponadto organ ma obowiązek zamieszczać informacje w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (http://81.6.188.136:8083/SOWA2-indexes/), informacje o zgłoszeniach ww. instalacji, a także w System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne https://si2pem.gov.pl/ oraz przesyłać zgłoszenia i informacje do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jak i do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

Termin załatwienia sprawy

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Termin ten biegnie od dnia uzupełnienia braków lub doprecyzowania treści zgłoszenia.

Sposób załatwienia sprawy (procedura)

 • niezwłocznie po wpływie zgłoszenia,
 • w przypadku złożenia niekompletnego zgłoszenia zostaje wysłane wezwanie do uzupełnienia braków,
 • nieuzupełnienie braków formalnych skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania,
 • rozstrzygnięcie w formie: tzw. milczącej zgody organu (przyjęcie zgłoszenia),
 • wydanie decyzji wyrażającej sprzeciw.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego kolegium odwoławczego w Kielcach, za Prezydenta Miasta Kielce, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

 1. Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia zgłaszającego do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.
 2. Instalację, o której mowa w art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
 3. Prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia, jest obowiązany:
 4. przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
 • rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
 • zakończeniu eksploatacji instalacji,
 • zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska;
 1. dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu albo od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 4.
 2. Informacje, o których mowa w pkt 5 lit. a, należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:
 • rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
 • zakończenia eksploatacji instalacji,
 • zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje dotyczące monitorowania poziomów PEM w środowisku https://www.gios.gov.pl/pl/swietokrzyskie-pem

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 3. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, o której mowa w ust. 1, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.

Uwagi, o których mowa w ust. 3, wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2

Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.

Podmioty, mogą wnieść za pośrednictwem organu właściwego do przyjęcia uwag odpowiedź na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Anna Sydor
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
01-02-2021
Data publikacji:
01-02-2021 09:40
Data aktualizacji:
24-06-2022 07:48
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top