Prezydent Miasta Kielce

 Bogan Wenta

PREZYDENT MIASTA KIELCE: BOGDAN BRUNON WENTA

Data wyboru na urząd: 4 listopada 2018 roku

Adres: 25-303 Kielce, Rynek 1

Numer pokoju: 105

Telefon-sekretariat:  41 36 76 105

FAX: 41 34 42 763

e-mail: prezydent@um.kielce.pl

Przyjęcia interesantów:

ŚRODY w godzinach: 10:00 - 15:30 po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia w sekretariacie lub za pomocą formularza elektronicznego

Nadzór:

Prezydent Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące wydziały, równorzędne komórki organizacyjne i biura:

1. Kancelaria Prezydenta,

2. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,

3. Wydział Komunikacji,

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska,

5. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowgo,

6. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi – Biuro Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF),

7. Geodeta Miejski

W obszarze nadzoru Prezydenta Miasta znajdują się nw. jednostki organizacyjne miasta:

1. Zarząd Transportu Miejskiego,

2. Straż Miejska.

W obszarze nadzoru znajdują się nw. spółki:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ,

2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o.,

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.,

4. Kieleckie Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o. o. ,

5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.,

6. Targi Kielce S.A.,

7. Miejskie Inwestycje Kielce S.A. ,

8. Korona S.A.,

9. Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A.,

10. Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Radomska Giełda Rolna S.A.

W obszarze nadzoru znajdują nw. jednostki administracji zespolonej:

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,

2. Komenda Miejska Policji.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Prezydent Miasta jest organem wykonawczym Miasta i wykonuje zadania starosty z zakresu administracji rządowej.

Zakres zadań:

Do zakresu zadań Prezydenta Miasta należy w szczególności:

1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta.

2. Określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta.

3. Opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

4. Gospodarowanie mieniem komunalnym.

5. Przygotowanie projektu budżetu Miasta.

6. Wykonywanie budżetu Miasta.

7. Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

8. Udzielanie pełnomocnictw kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

9. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Prezydent Miasta kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje miasto na zewnątrz.

Prezydent wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta, którego organizację i zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny.

Prezydent Miasta między innymi:

1. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zespolonych służb, inspekcji i straży.

2. Nadzoruje pracę dyrektorów wydziałów, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zespolonych służb, inspekcji i straży.

3. Powierza prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu Zastępcom i Sekretarzowi Miasta lub Skarbnikowi.

4. Powołuje swoich zastępców i wyznacza spośród nich swojego pierwszego, drugiego i trzeciego zastępcę, którzy zastępują Prezydenta w czasie jego nieobecności.

5. Jest Szefem Obrony Cywilnej i organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w Mieście Kielce.

6. Sprawuje nadzór nad sprawami obronnymi, planowaniem przestrzennym, strategią i rozwojem miasta w tym inwestycji miejskich, przekształceniami i nadzorem właścicielskim, współpracą w zakresie pozyskiwania na rzecz miasta środków pozabudżetowych, zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego, komunikacją społeczną, sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego.

7. Opracowuje plan operacyjny ochronny przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

8. Pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników lub Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółek, w których Miasto jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem.

9. Ustanawia priorytety z zakresu zarządzania Urzędem potrzebne dla efektywnej realizacji zadań zdefiniowanych w strategii Miasta poprzez:
a) wyznaczanie i zatwierdzenie celów i zadań,
b) monitorowanie realizacji określonych celów i zadań przy pomocy narzędzi przewidzianych w systemie kontroli zarządczej. może powoływać zarządzeniem ogólnomiejskie zespoły opiniująco – doradcze, określając ich cele i zadania

10. Prezydent może powierzyć prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu Zastępcy Prezydenta, Sekretarzowi lub Skarbnikowi.

11. Prezydent rozstrzyga spory wynikłe na tle podziałów kompetencyjnych między Dyrektorami Wydziałów oraz między Dyrektorami Wydziałów i Kierownikami Jednostek organizacyjnych miasta.

12. Wydaje zarządzenia i dyspozycje w celu prawidłowego wykonywania zadań gminy i miasta na prawach powiatu.

13. Wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

14. Pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Tomasz Linczowski
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
02-10-2020
Data publikacji:
02-10-2020 13:49
Data aktualizacji:
10-07-2023 09:35
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top