Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję na lata 2023-2026

Ogłoszenie w sprawie wyniku naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Na podstawie Uchwały Nr LXXIII/1480/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego powołuje Prezydent Miasta w liczbie 12 członków, w tym 6 przedstawicieli organizacji.

W dniu 10 maja br. upłynął termin zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. W wyniku naboru wpłynęło 8 kart zgłoszeniowych, w tym dwie organizacje zgłosiły tego samego kandydata. W związku z tym faktyczna liczba kandydatów wyniosła 7 osób. W myśl § 5 ust. 5 ww. uchwały „Niekompletne zgłoszenie kandydata podlega odrzuceniu”. Spośród złożonych kart zgłoszeniowych trzy nie spełniały wymagań, o których mowa w § 6 ust. 4 Zarządzenia Nr 156/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach oraz ustalenia wzoru karty zgłoszenia kandydata. W związku z powyższym w sposób prawidłowy zgłoszone zostały cztery kandydatury.  Zgodnie z § 7 ust. 7 wyżej cytowanej uchwały zgłoszenie mniej niż sześciu kandydatów kończy procedurę naboru, a Rady Pożytku nie tworzy się.

Jednocześnie zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy, tworzy w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku odpowiednio Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego lub Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy”.

W załączeniu do Ogłoszenia lista osób, których kandydatury zostały zgłoszone na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję na lata 2023-2026

Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem  Nr 156/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. zarządził wybory na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach na kadencję 2023-2026.

Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późń. zm.) działające na terenie miasta Kielce.

Każda organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata wypełniając kartę zgłoszenia. Karta zgłoszenia dostępna jest w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kielce (Rynek 1 i ul. Strycharska 6), na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Karta zgłoszenia powinna być wypełniona czytelnie oraz zawierać czytelne podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej kandydata.

Wypełnione karty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wybory do MRDPP”.

Karty można składać osobiście w Urzędzie Miasta Kielce (Kancelaria Ogólna, Rynek 1, ul. Strycharska 6, pok. 12) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2023 r.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
26-04-2023
Data publikacji:
26-04-2023 14:54
Data aktualizacji:
18-10-2023 08:00
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top