Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. akcji dziesięciu nasadzeń drzew i krzewów - Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

W dniu 30 sierpnia 2022 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 368/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi https://ngo.kielce.eu/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2022 r. do godziny 15.00. Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 306 - w zamkniętej kopercie - z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2022 r. do godz.15.30. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma za pośrednictwem „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi” łącznie z wydrukowanymi z Platformy jej wersjami papierowymi i potwierdzeniami złożenia, w wyżej podanych terminach.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Kocielińska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
30-08-2022
Data publikacji:
30-08-2022 13:53
Data aktualizacji:
29-01-2024 12:56
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top