Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. akcji dziesięciu nasadzeń drzew i krzewów -EKOLOGIA I OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Numer konkursu / naboru: GKŚ-VI.6140.21.2022

Organizacja akcji sadzenia drzew i krzewów przez mieszkańców na terenie miasta - 10 akcji nasadzeń

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Powierzenie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji

Sfera zadań publicznych w zakresie: ( 18 ) - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Nabór ofert od: 2022-07-14 14:00:00 do: 2022-08-05 15:00:00

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi" https://ngo.kielce.eu/ 

Realizacja zadania od: 2022-08-19 do: 2022-11-30

Składanie ofert / potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-08-10 15:30:00

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pokój nr 306

Sposób składania ofert w wersji papierowej:

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na wyżej wskazany adres.

Środków ogółem: 30 000.00 zł

Opis szczegółowy limitów:

Zadanie zlecone w formie powierzenia - brak limitów finansowych.

Opis konkursu:

Zorganizowanie dziesięciu akcji nasadzeń drzew i krzewów w różnych lokalizacjach, wybranych przez mieszkańców na terenie Miasta Kielce.

Cel zadania:

Cele zadania:

- kształtowanie  świadomości mieszkańców w zakresie roli drzew w terenie zurbanizowanym, m.in. w związku ze zmianami klimatu;

- wzmacnianie tożsamości lokalnej,  tworzenie nowych miejsc/ możliwości do integracji sąsiedzkiej;

- zwiększenie ilości drzew i krzewów na terenach ogólnie dostępnych – osiedlowych/dzielnicach;

- zwrócenie uwagi na poszanowanie zieleni na terenach ogólnie dostępnych.

Warunki zadania:

- 70% środków finansowych przeznaczonych na zakup drzew i krzewów do nasadzeń, pozostałe środki wykorzystane na inne niezbędne do przeprowadzenia akcji materiały (np. ziemia ogrodnicza, narzędzia, rękawiczki, akcja promocyjna, konsultacje);

- uzgodnienie miejsc planowanych nasadzeń oraz gatunków drzew i krzewów z zarządcą terenu;

- dysponowanie zasobami kadrowymi potrzebnymi do zrealizowania nasadzeń.

Rezultaty zadania:

Oczekiwane rezultaty:

- organizacja akcji nasadzenia drzew i krzewów w 10 lokalizacjach na terenie całego miasta, za każdym razem na innym osiedlu/ dzielnicy;

- każda z lokalizacji wybrana przez mieszkańców podczas ogólnie dostępnego głosowania;

-  wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i krzewów zgodna ze standardami urządzania i pielęgnowania terenów zieleni w mieście (strona internetowa UM Kielce  https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/srodowisko/zielen-miejska/standardy-dotyczace-zieleni.html   )

- opieka nad wykonanymi nasadzeniami przez okres min. do jesieni (np. podlewanie, ewentualne uzupełnianie roślin itd.).

Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2021 - 0  zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2022 - 0 zł.

Kontakt:

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące ogólnych założeń konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 41 36-76-685 w godzinach od 8.00-15.00, natomiast w kwestiach merytorycznych dotyczących realizacji zadania pod nr telefonu: 41-36-76-689, w tych samych godzinach.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Kocielińska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
14-07-2022
Data publikacji:
14-07-2022 12:00
Data aktualizacji:
29-01-2024 12:55
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top