Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego zleconego przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

W dniu 19 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 21/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi https://ngo.kielce.eu/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 lutego  2022 r. do godziny 15.00.

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Biura ds. Partycypacji Społecznej Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 6 - w zamkniętej kopercie - z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2022 r. do godz.15.30.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma za pośrednictwem „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi”  łącznie z wydrukowanymi z Platformy jej wersjami  papierowymi i potwierdzeniami złożenia, w wyżej podanych terminach.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
19-01-2022
Data publikacji:
19-01-2022 15:30
Data aktualizacji:
15-03-2022 11:13
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top