Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - sport

W dniu 20 maja 2022 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 218/2022 z dnia 19 maja 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi https://ngo.kielce.eu/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2022 r. do godziny 15.00. Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 603 - w zamkniętej kopercie - z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. do godz.15.30. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma za pośrednictwem „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi” łącznie z wydrukowanymi z Platformy jej wersjami papierowymi i potwierdzeniami złożenia, w wyżej podanych terminach.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Justyna Łukasik - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Redaktor:
Justyna Łukasik
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
20-05-2022
Data publikacji:
20-05-2022 09:59
Data aktualizacji:
20-05-2022 09:59
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top