Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert – ochrona i promocja zdrowia

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert – ochrona i promocja zdrowia

W dniu 3 marca 2022 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 59/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu Ochrony i promocji zdrowia.

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi https://ngo.kielce.eu/ 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 marca 2022 r. do godziny 15.30.

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i wraz
z wymaganymi załącznikami dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce,
ul. Strycharska 6, pok. 603 - w zamkniętej kopercie - z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2022 r. do godz.15.30.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma za pośrednictwem „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi”  łącznie z wydrukowanymi
z Platformy jej wersjami  papierowymi i potwierdzeniami złożenia, wraz z wymaganymi załącznikami w wyżej podanych terminach.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Łojek - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
03-03-2022
Data publikacji:
03-03-2022 11:42
Data aktualizacji:
03-03-2022 11:50
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top