Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce organizacjom pozarządowym i innym podmiotom – Turystyka i krajoznawstwo

W dniu 11 marca 2022 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 74/2022 z dnia 10 marca 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert z zakresu: Turystyki i Krajoznawstwa.

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi https://ngo.kielce.eu/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2022 r. do godziny 15.00.

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 603 (sekretariat) - w zamkniętej kopercie - z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2022 r. do godz.15.30.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma za pośrednictwem „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi” łącznie z wydrukowanymi z Platformy jej wersjami  papierowymi i potwierdzeniami złożenia, w wyżej podanych terminach. Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Łojek - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
11-03-2022
Data publikacji:
11-03-2022 14:31
Data aktualizacji:
19-01-2024 10:38
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top