Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - KULTURA

W dniu 22 marca 2022 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 89/2022 z dnia 22 marca 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi https://ngo.kielce.eu/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2022 r. do godziny 15.00.

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Sekretariatu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 603 – w zamkniętej kopercie – z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2022 r. do godz.15.30.

Obligatoryjnym jest łączne złożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny. Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Łojek - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Redaktor:
Agnieszka Sadowska-Skrzyniarz
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
29-03-2022
Data publikacji:
29-03-2022 13:50
Data aktualizacji:
04-03-2024 09:22
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top