Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W dniu 24 maja 2022 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 216/2022 z dnia 17 maja 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi https://ngo.kielce.eu/ 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. do godziny 15.00.

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Sekretariatu Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, 25-303 Kielce, ul. Rynek 1, pok. 130 – w zamkniętej kopercie – z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2022 r. do godz.15.30.

Obligatoryjnym jest łączne złożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny. Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Izabela Wrona
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
24-05-2022
Data publikacji:
24-05-2022 14:15
Data aktualizacji:
24-05-2022 15:14
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top