Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których adresatami są mieszkańcy Kielc, Zarządzenie nr 27/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach-ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 7 czerwca 2023r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach Zarządzeniem nr 27/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których adresatami są mieszkańcy Kielc, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji konkursowej. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora wniosków  www.witkac.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2023r. do godziny 23:59. Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z generatora wniosków www.witkac.pl i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, w zamkniętej kopercie wraz z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023r. do godziny 15:30. Rozpatrywane będą wyłączeni oferty, które otrzymane zostaną za pośrednictwem generatora wniosków www.witkac.pl łącznie z wydrukowanymi z generatora jej wersjami papierowymi i potwierdzeniami złożenia, w wyżej podanych terminach.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Gościniewicz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
05-06-2023
Data publikacji:
07-06-2023 09:46
Data aktualizacji:
17-07-2023 08:37
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top