Zarządzenie nr 72/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 10.10.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu ośrodków wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania Komisji konkursowej

W dniu 11 października 2023 r. z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach Zarządzeniem nr 72/2023 z dnia 10 października 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu ośrodków wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania Komisji konkursowej.  Oferty należy składać za pośrednictwem generatora wniosków na stronie internetowej Witkac.pl  do dnia 05.11.2023 r. do godz. 23.59. Oferty papierowe wraz z wygenerowanym potwierdzeniem ich złożenia należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2 w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania
określonego w ogłoszeniu o konkursie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwą...."   Termin składania ofert w wersji papierowej upływa o godz. 15.30 pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu zakończenia naboru ofert w wersji elektronicznej, przy czym decyduje data wpływu do sekretariatu MOPR.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Gościniewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Redaktor:
Barbara Rogula
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
10-10-2023
Data publikacji:
11-10-2023 08:09
Data aktualizacji:
11-10-2023 08:42
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top