ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Sporządzenie programu robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na rekonstrukcję zniszczonych fragmentów ogrodzenia Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach, wpisanego do rejestru zabytków (od strony ul. Ogrodowej oraz ul. św. Jana Pawła II)”. UNIEWAŻNIONE

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Sporządzenie programu robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na rekonstrukcję zniszczonych fragmentów ogrodzenia Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach, wpisanego do rejestru zabytków (od strony ul. Ogrodowej oraz ul. św. Jana Pawła II)”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Regulaminem określającym zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kielce.

 

 1. Zamawiający:

Gmina Kielce

Rynek 1, 25-303 Kielce

NIP: 657-261-73-25

REGON: 291009343

 

Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska-Referat Usług Komunalnych.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • wykonanie programu robót budowlanych na rekonstrukcję zniszczonych fragmentów ogrodzenia Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach, na działce nr ewid. 591 obręb 0016 Kielce, wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 2 sierpnia 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 81) - § 4 ust. 3,
 • wykonanie przedmiaru robót,
 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
 1. Oferent musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 2. Dokumentację w 3 egzemplarzach należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 06.08.2024 r.
 3. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:

Ewelina Surma - Kierownik Referatu, tel. 41/367-66-81, e-mail: ewelina.surma@um.kielce.pl.

 1. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 • W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena brutto powinna zawierać wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 • Ofertę należy składać osobiście lub wysłać na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dokumentację dotyczącą rekonstrukcji zniszczonych fragmentów ogrodzenia Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach”.
 • Termin składania ofert upływa 06.05.2024 r. o godz. 1500.
 • Kryterium oceny ofert stanowi cena – 100%.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Termin związania ofertą:

Wykonawcy  będą  związani  ofertą  przez  okres  30  dni. Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z upływem terminu składania ofert, o  którym mowa powyżej.

 1. Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta, jeśli umocowanie nie wynika z aktualnego wydruku KRS albo z CEIDG).
 2. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
 1. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zaproszenia - cena wskazana w Formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 3. Formularz ofertowy podpisany, a wszystkie załączniki zaparafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

 

Przedmiotowa dokumentacja powinna umożliwić uzyskanie przez Gminę Kielce pozwolenia od Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, polegających na odbudowie zniszczonych fragmentów ogrodzenia od strony ul. Ogrodowej oraz ul. św. Jana Pawła II.

 

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Kocielińska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
17-04-2024
Data publikacji:
17-04-2024 13:57
Data aktualizacji:
20-05-2024 12:56
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top