Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie składowania pojazdów dotychczas usuniętych z terenu Miasta Kielce - ROZSTRZYGNIĘTE

ROZSTRZYGNIĘTE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację usługi: „Świadczenie usług w zakresie składowania pojazdów dotychczas usuniętych z terenu Miasta Kielce w trybie art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  - ROZSTRZYGNIĘTE

na realizację usługi:

„Świadczenie usług w zakresie składowania pojazdów dotychczas usuniętych z terenu Miasta Kielce w trybie art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)”

Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6; 25-659 Kielce zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania określonego jako:

Świadczenie usług w zakresie składowania pojazdów dotychczas usuniętych z terenu Miasta Kielce w trybie art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.).

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343, reprezentowana przez Pana Bogdana Wentę Prezydenta Miasta Kielce.

Przedmiot Zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług w zakresie składowania na żądanie Gminy Kielce pojazdów dotychczas usuniętych z terenu Miasta Kielce w trybie art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym na parkingu strzeżonym w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r. lub do czasu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel. Powyższe dotyczy również składowania pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 50 a i art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym, dla których minął okres przechowywania odpowiednio 6 miesięcy i 3 miesiące.
 2. Szacowaną ilość składowanych pojazdów wskazano w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
 3. Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Zaproszenia oraz w załączniku nr 3 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca, który składa ofertę musi spełniać następujące warunki:

 1. Dysponować parkingiem, na którym będą przekazane do przechowywania pojazdy, położonym na terenie Miasta Kielce;
 2. Na parkingu musi znajdować się odpowiednia liczba miejsc do składowania pojazdów tj. min. 30 miejsc.
 3. Parking musi być strzeżony, objęty całodobowym dozorem i oświetlony w porze nocnej, ogrodzony trwałym ogrodzeniem o nawierzchni utwardzonej, zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej.
 4. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
 5. Wykonawca przez cały okres trwania umowy jest zobowiązany posiadać aktualną polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
 7. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zaproszenia – cena wskazana w Formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 8. Formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
 9. Informację dotyczącą warunków technicznych parkingu, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 10. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, na której będzie zlokalizowany parking.
 11. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 12. Podpisany formularz ofertowy przez osoby/osobę uprawnioną.
 13. Opis sposobu obliczenia ceny:
 14. Cena oferowana jest ceną za wykonanie usługi obliczoną wg Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
 15. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (usługi).
 16. W Formularzu cenowym wskazano szacunkowe ilości przekazanych do składowania pojazdów. Wskazana ilość pojazdów służy jedynie do celów porównania ofert. Faktyczna ilość pojazdów może nie odpowiadać tym wartościom i uzależniona będzie od realnych potrzeb Zamawiającego.
 17. Zakres zamówienia nie jest zależny od woli Zamawiającego, lecz od woli właściciela pojazdu do odebrania go z parkingu.
 18. Rozliczenie kosztów usuwania i składowania poszczególnych pojazdów będzie dokonywane dla każdego pojazdu wg cen jednostkowych zaoferowanych w Formularzu cenowym przez Wykonawcę.
 19. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę są stałe przez okres obowiązywania umowy i nie będą podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

 Termin i miejsce złożenia oferty:

Kompletną ofertę należy złożyć w opisanej i zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, III piętro, pok. 306, w terminie do dnia 11 grudnia 2023 r. do godziny 10.00.

Kryterium wyboru oferty:  

Kryterium stanowić będzie cena jednostkowa netto określona w PLN za miesiąc (30 dni) przechowywania jednego pojazdu. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zamówienia/usługi, która będzie zawierała najniższą kwotę jednostkową za miesiąc (30 dni) przechowywania jednego pojazdu i będzie zgodna z niniejszym rozeznaniem rynku.

Przewidywany okres obowiązywania umowy:

Od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację zadania.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 2. Zmiany treści Zaproszenia do składania ofert przed upływem terminu składania ofert,
 3. Możliwości unieważnienia postępowania na każdym jego etapie lub odstąpienia od zawarcia umowy – bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.
 4. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest: Dariusz Toborek, tel. 41 367-65-83, mail: dariusz.toborek@um.kielce.pl.

 

 Wykaz załączników:

 • Zał. nr 1 – formularz cenowy
 • Zał. nr 2 – potwierdzenie wydania pojazdu
 • Zał. nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Zał. nr 4 – formularz ofertowy
 • Zał. nr 5 – informacja dotycząca warunków technicznych parkingu
 • Zał. Nr 6 – umowa składu

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Kocielińska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
04-12-2023
Data publikacji:
04-12-2023 10:11
Data aktualizacji:
20-12-2023 11:19
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top