Zapytanie ofertowe - kastracja kotów i psów - UNIEWAŻNIONE

ZAPYTANIE OFERTOWE - UNIEWAŻNIONE

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania: kastracja kotów i psów wraz z wszczepieniem mikroprocesorów chip, w tym możliwość wykonania kastracji aborcyjnej w razie braku przeciwwskazań oraz w przypadku kotów żyjących wolno – możliwość przetrzymania po zabiegu oraz zaszczepienia przeciwko wściekliźnie i oznakowanie poprzez ucięcie wierzchołka ucha.

Zamawiający:

Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce

NIP: 657-261-73-25, Regon: 291009343

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kastracji ( w tym kastracji aborcyjnej) i wszczepiania mikroprocesorów chip wraz z wprowadzeniem danych zwierzęcia i właściciela/opiekuna do bazy Safe Animal. Kastracje będą się odbywać po okazaniu talonu wystawionego przez Urząd Miasta Kielce. Zabiegom będą poddawane zwierzęta właścicielskie oraz bezdomne lub żyjące na wolności.

 

Do obowiązków wyłonionego w procedurze konkursowej gabinetu weterynaryjnego należeć będzie:

 • zakup mikroprocesorów chip zgodnych z normami określonymi we wzorze umowy,
 • wykonanie zabiegu kastracji lub kastracji aborcyjnej wraz z opieką okołooperacyjną (znieczulenie, środek przeciwbólowy i antybiotyk o długotrwałym działaniu jeśli konieczne, założenie szwów rozpuszczalnych i opatrunku),
 • wszczepienie mikroprocesora chip,
 • wprowadzenie danych zwierzęcia i właściciela/opiekuna do bazy Safe Animal,
 • w przypadku kotów żyjących wolno – przetrzymanie zwierzęcia po zabiegu, jeśli opiekun kota nie ma takiej możliwości ( minimum 2 dni kocur, 5 dni kocica), zaszczepienie kota przeciwko wściekliźnie jeśli nie ma przeciwwskazań i stan zdrowia zwierzęcia na to pozwala oraz oznaczenie kota poprzez ucięcie wierzchołka ucha.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na poszczególne warianty zapytania:

 

Wariant I – kastracja zwierząt właścicielskich ( w kwocie do 29 880 zł)

Wariant II – kastracja kotów wolno żyjących ( w kwocie do 10 400 zł)

Wariant III – kastracja kotów wolno żyjących ( w kwocie do 40 000 zł)

Wariant IV – kastracja kotów wolno żyjących ( w kwocie do 40 000 zł)

 

Złożenie oferty na poszczególny wariant należy zaznaczyć w formularzu ofertowym.

 

Wykonawca rozlicza się z Urzędem Miasta Kielce za pomocą wystawianych miesięcznie faktur do których dołącza zrealizowane talony z numerem wszczepionego mikroprocesora chip oraz oświadczenie o wprowadzeniu danych zwierząt do bazy Safe Animal.

 

Wykonawca ma obowiązek wykonać zabieg maksymalnie do jednego miesiąca od momentu zgłoszenia się właściciela/opiekuna zwierzęcia ( w przypadku kastracji aborcyjnej zabieg należy wykonać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia).

Wykonawca odpowiada technicznie, merytorycznie i finansowo za cały przebieg wykonania zabiegów.

Na przedmiotowe zadanie zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 120 280 zł brutto.

Oferty powinny zawierać cenę jednostkową brutto kastracji kocura, kocicy, psa oraz suki wraz z zakupem i wszczepieniem mikroprocesora chip oraz uwzględnieniem możliwości przetrzymania i zaszczepienia przeciwko wściekliźnie w przypadku kotów żyjących wolno.

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu objętego zamówieniem,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
 • dysponują odpowiednim sprzętem,
 • zrealizują usługę w gabinecie weterynaryjnym na terenie Miasta Kielce,
 • dysponują lokalem spełniającym wszelkie przepisy, w którym będą przetrzymywane koty po kastracji, w przypadku oferty na koty wolno żyjące.

Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

Zaoferowana cena musi być podana liczbowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.   

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na poszczególne lub wszystkie warianty.

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawców jeżeli spełniają te same wymogi co Wykonawca.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100%, tzn., że wybrany zostanie Oferent oferujący jak największą liczbę wszystkich kastracji w danym wariancie, uwzględniając zasadę, że w I Wariancie zabiegów kastracji psów powinno być minimum 15 a maksymalnie do kwoty 3 450 zł, zabiegów kastracji suk powinno być minimum 51 a maksymalnie do kwoty 16 830 zł, zabiegów kastracji kocurów powinno być minimum 15 a maksymalnie do kwoty 2 700 zł, zabiegów kastracji kocic powinno być minimum 30 a maksymalnie do kwoty 6 900 zł. Zabiegi w pozostałych wariantach w kwocie maksymalnej 90 400 zł zostaną zrealizowane na koty wolno żyjące w proporcji ilościowej 4:1 (kocice:kocury).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany proporcji pomiędzy zabiegami, jeśli zaistnieje taka uzasadniona potrzeba.

Zamawiający nie określa ile kotów wolno żyjących będzie wymagało przetrzymania i zaszczepienia. Decyzję o przetrzymaniu lub zaszczepieniu kota lekarz wraz z opiekunem kota będą podejmowali każdorazowo indywidualnie.

 W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty z tą samą ilością kastracji, zostaną przeprowadzone negocjacje z Oferentami.

Cena oferowana brutto nie podlega zmianom i powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zapytania. W razie konieczności, z Wykonawcą zostanie zawarta osobna umowa o przetwarzanie danych potrzebna do rejestracji mikrochipów w bazie Safe Animal.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miasta Kielce - Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Kielce, ul. Strycharska 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadania dot. kastracji kotów i psów” lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat.gks@um.kielce.pl.

Termin składania ofert upływa 6 lutego  2023 r., godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert: 6 lutego 2023 r., godz. 14.00

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Dokumenty składane przez Oferentów winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, unieważnienia postępowania na każdym jego etapie lub odstąpienia od podpisania umowy – bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Osobą upoważnioną przez zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem zamówienia jest: Alicja Kocielińska tel. 41 367 66 85 e-mail: alicja.kocielinska@um.kielce.pl .

Ofertę należy złożyć nazałączonym formularzu ofertowym ( Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

Czas związania ofertą wynosi 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert.

W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25‑303 Kielce,
 • w przypadku pytań dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl,
 • przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w celu komunikacji związanej z wykonaniem umowy,
 • odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
 • przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji umowy i przechowywane w czasie obowiązkowej archiwizacji, określonym aktualnymi przepisami prawa z zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych, oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych – przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych – a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
 • w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy i wywiązania się przez Administratora z obowiązków płatnika; brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Kocielińska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
02-02-2023
Data publikacji:
02-02-2023 10:07
Data aktualizacji:
21-02-2023 14:49
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top