Zapytanie ofertowe - mała architektura Skwer sensoryczny - ROZSTRZYGNIĘTE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kielce oraz Regulaminem określającym zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130000 złotych zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: dostawa i montaż elementów małej architektury  na potrzeby Skweru - ogródu z elementami sensorycznymi na działce o  nr ewid. 869/28  i 869/17  (fragment) obręb 0007 w Kielcach. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA (SOZ)

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce

Rynek 1,  25-303 Kielce       

NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów małej architektury: ławek pojedynczych z podłokietnikami, ławek modułowych, ławko-huśtawki, stolików betonowych oraz tablicy informacyjnej:   
 • Ławka stalowa z siedziskiem i oparciem drewnianym  oraz podłokietnikami -  5szt.
 • Ławka modułowa stalowa z siedziskiem i oparciem drewnianym -  2 kpl. 

Na jeden komplet składa się:

- ławka łukowa  (moduł 90° wypukły) 2 szt. 

- ławka łukowa (moduł 90°wklęsły)  1 szt.

- ławka prosta  1 szt.

3)  Stolik betonowy (stanowiący uzupełnienie zestawów  ławek  modułowych)  na konstrukcji ze stali węglowej zabezpieczonej antykorozyjnie,  z blatem betonowym  o średnicy 100cm – 2 szt.

4) Ławko- huśtawka przeznaczona do przestrzeni publicznej, składają się ze stalowej ramy i siedziska  z oparciem i podłokietnikami (konstrukcji stalowa, siedzisko i oparcie drewniane). Siedzisko na sztywnych zawiesiach  połączonych przegubowo sprężynami  z ramą nośną z dodatkowym zabezpieczeniem (linka stalowa)  1 szt.

5) Tablica informacyjna na konstrukcji stalowej  (wym. i konstrukcja wg zał. 3, plik z treścią  tablicy dostarczy zamawiający)   1 szt.

Wzór, wymiary i parametry elementów małej architektury  opisano w załączniku nr 2 i 3  do zaproszenia do składania ofert. Wymiary, usytuowanie  obiektów małej architektury względem pozostałych elementów planowanego zagospodarowanie terenu pokazano w załącznikach nr 4-6 do zaproszenia.

 1. Miejsce montażu elementów:

Kielce, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego  53 (teren zieleni przed  budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej,  filia nr 11

Zdjęcia ukośne: https://4d.kielce.eu//?d=0&l=-1&r=16&z=20&x=2299960.4501707167&y=6601743.29804865&poz=3820474.21,1438224.39,4984400.06,-0.5906,-0.2223,-0.7757,-0.7260,-0.2733,0.6311,-0.3523,0.9359,0.0000&k=N

Geoportal  Kielce: https://gis.kielce.eu/?permalink=76106760

 1. Warunki wykonania przedmiotu umowy:

1) Do obowiązków wykonawcy należy: 

- wykonanie wszystkich robót zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót nie niższej niż zadeklarowano w ofercie

- stosowania materiałów zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz odpornych na wpływ warunków pogodowych i klimatycznych,

- zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót, miejscach rozładunki, składowania materiałów zgodnie z przepisami oraz zapewnienia należytego porządku na terenie realizowanych prac i w jego otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia,

2) Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem montażu, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące: uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne, miejsca rozładunku, możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp., możliwości zapewnienia dojazdu do terenu wykonywanego montażu, innych danych potrzebnych do wykonania dostawy i robót budowlano-montażowych.

3) Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zawarł w cenie ofertowej. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

4) Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe płatne jednorazowo po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy, którego Zamawiający dokona  w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o gotowości do odbioru.  Płatność nastąpi w terminie  do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na elementy małej architektury zgodnie z gwarancją udzielaną przez producentów lecz nie krócej niż 2 lata. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji nie  będą wyłączać i ograniczać uprawnień z tytułu rękojmi, której termin będzie  zrównany z terminem udzielonej gwarancji.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.05.2023 r. Dokładny  termin montażu  będzie  zależny od przyjętego sposobu fundamentowania. Może zajść konieczności wykonania niektórych fundamentów przed  planowanym wykonaniem nawierzchni, którą będzie realizował odrębny wykonawca  (np. ławko- huśtawka, stolik betonowy)  lub  montaż przez przykręcenie do wykonanej  już nawierzchni  (pozostałe elementy). Plan sytuacyjny nawierzchni  wg zał. 5  Schemat utwardzeń.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYMOGI FORMALNE
 2. Wykonawca, składający ofertę zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełnioną i podpisaną wg wzoru określonego w załączniku nr 1a do niniejszego zaproszenia - w ofercie należy wskazać cenę brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) za realizację całego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SOZ;  cenę w ofercie należy podać cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Do oferty powinna być załączona informacja o cenie jednostkowej za poszczególne elementy  małej architektury oraz kosztach dostawy i montażu w odniesieniu do całości zamówienia (np. w formie tabeli wg wzoru w zał. 1b).
 5. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 6. Do porównania cen złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia;
 7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SOZ;
 8. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;
 9. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

                Oferta powinna być:

                - być opatrzona pieczątką firmową,

                - posiadać datę sporządzenia,

                - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail,  numer NIP,

                - podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sebastian.wroblewski@um.kielce.pl  lub faksem na nr tel.: 41 36 76 413, lub  pocztą/kurierem lub też dostarczona osobiście na adres:

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

 1. Strycharska 6, 25-659 Kielce

do dnia 23.03.2023 wraz z załączoną kopią wypisu z rejestru przedsiębiorców/zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej/odpisem z KRS lub podaniem danych umożliwiających weryfikację w bazie CEIDG lub KRS. 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował kryterium, którym jest cena - 100% , wartość brutto w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Zamawiający, w przypadku gdy zostaną złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich ponowne złożenie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- możliwości zmiany treści zaproszenia przed upływem terminu składania ofert;

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie lub odstąpienia od podpisania umowy – bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną o wyborze oferty zarówno Wykonawcę jak i pozostałych uczestników postępowania.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony zamawiającego: Sebastian Wróblewski – nr tel. 41 36 76 732 lub e‑mail: sebastian.wroblewski@um.kielce.pl

 1. ZAŁĄCZNIKI

-  zał. 1a Formularz oferty

-  zał. 1b Wzór tabeli z informacją o cenach jednostkowych (zał. do formularza oferty)

-  zał. 2 Wykaz i charakterystyka elementów małej architektury

-  zał. 3 Szczegóły dot. tablicy informacyjnej

-  zał. 4 Projekt zagospodarowania terenu 

 - zał. 5 Rzut obiektów małej architektury

-  zał. 6 Schemat utwardzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Kocielińska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
20-03-2023
Data publikacji:
20-03-2023 13:24
Data aktualizacji:
27-03-2023 11:57
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top