Zapytanie ofertowe na kastracje kotów wolno żyjących- ROZSTRZYGNIĘTE

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania: kastracja kotów wolno żyjących wraz z wszczepieniem i rejestracją mikroprocesorów chip, w tym możliwość wykonania kastracji aborcyjnej w razie braku przeciwwskazań oraz możliwość obserwacji i całodobowej izolacji po zabiegu oraz zaszczepienia przeciwko wściekliźnie i oznakowanie poprzez ucięcie wierzchołka ucha.

 POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE - rozstrzygnięcie w załączniku

GKŚ-VI.6140.5.1.2024                                                                                                                  Kielce, 12.02.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania: kastracja kotów wolno żyjących wraz z wszczepieniem i rejestracją mikroprocesorów chip, w tym możliwość wykonania kastracji aborcyjnej w razie braku przeciwwskazań oraz możliwość obserwacji i całodobowej izolacji po zabiegu oraz zaszczepienia przeciwko wściekliźnie i oznakowanie poprzez ucięcie wierzchołka ucha.

Zamawiający:

Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce

NIP: 657-261-73-25, Regon: 291009343

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kastracji kotów obu płci ( w tym kastracji aborcyjnej) i wszczepiania mikroprocesorów chip wraz z wprowadzeniem danych zwierzęcia i opiekuna do bazy Safe Animal. Kastracje będą się odbywać po okazaniu talonu wystawionego przez Urząd Miasta Kielce.

Do obowiązków wyłonionego w procedurze konkursowej zakładu leczniczego należeć będzie:

 • zakup mikroprocesorów chip zgodnych z normami określonymi we wzorze umowy,
 • wykonanie zabiegu kastracji wraz ze standardową opieką okołooperacyjną (znieczulenie, obowiązkowo środek przeciwbólowy na czas leczenia i rekonwalescencji, antybiotyk o długotrwałym działaniu jeśli konieczne, założenie szwów rozpuszczalnych i opatrunku),
 • wszczepienie mikroprocesora chip,
 • wprowadzenie danych zwierzęcia i opiekuna do bazy Safe Animal,
 • obserwacja i całodobowa izolacja zwierzęcia po zabiegu, jeśli opiekun kota nie ma takiej możliwości ( minimum 2 dni kocur, 5 dni kocica), zaszczepienie kota przeciwko wściekliźnie jeśli nie ma przeciwwskazań i stan zdrowia zwierzęcia na to pozwala oraz oznaczenie kota poprzez ucięcie wierzchołka ucha.

Wykonawca rozlicza się z Urzędem Miasta Kielce za pomocą faktur wystawionych po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym realizowane były usługi. Do faktur należy dołączyć zrealizowane talony oraz numery wszczepionych mikroprocesorów chip oraz oświadczenie o wprowadzeniu danych zwierząt do bazy Safe Animal.

Wykonawca ma obowiązek wykonać zabieg maksymalnie do dwóch tygodni od momentu zgłoszenia się opiekuna zwierzęcia, o ile brak jest medycznych przeciwwskazań do zabiegu ( w przypadku kastracji aborcyjnej zabieg należy wykonać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia od zgłoszenia).

Wykonawca odpowiada technicznie, merytorycznie i finansowo za cały przebieg wykonania zabiegów.

Na przedmiotowe zadanie zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 105 000 zł brutto.

Oferty powinny zawierać cenę jednostkową brutto kastracji kocura i kocicy wraz z zakupem i wszczepieniem mikroprocesora chip oraz uwzględnieniem możliwości obserwacji i całodobowej izolacji oraz zaszczepienia przeciwko wściekliźnie.

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu objętego zamówieniem, lekarze weterynarii realizujący zadanie powinni wykonać w roku 2023 przynajmniej 50 zabiegów kastracji,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
 • dysponują odpowiednim sprzętem,
 • zrealizują usługę w zakładzie leczniczym na terenie Miasta Kielce,
 • dysponują zakładem leczniczym spełniającym wszelkie przepisy, w którym będą przebywały koty na obserwacji i całodobowej izolacji po kastracji.

Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

Zaoferowana cena musi być podana liczbowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.   

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawców jeżeli spełniają te same wymogi co Wykonawca.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100%, tzn., że wybrany zostanie Oferent oferujący jak największą liczbę wszystkich kastracji, uwzględniając zasadę, że 30 000,00 zł zostanie przeznaczone na zabiegi kocic, 15 000,00 zł na zabiegi kocurów, natomiast pozostała kwota w wysokości 60 000,00 zł zostanie podzielona na zabiegi kocurów i kocic w proporcji 1:4.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany proporcji pomiędzy zabiegami, jeśli zaistnieje taka uzasadniona potrzeba.

Zamawiający nie określa ile kotów wolno żyjących będzie wymagało obserwacji i całodobowej izolacji oraz zaszczepienia. Decyzję o obserwacji lub zaszczepieniu kota lekarz wraz z opiekunem kota będą podejmowali każdorazowo indywidualnie.

 W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty z tą samą ilością kastracji, zostaną przeprowadzone negocjacje z Oferentami.

Cena oferowana brutto nie podlega zmianom i powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zapytania. W razie konieczności, z Wykonawcą zostanie zawarta osobna umowa o przetwarzanie danych potrzebna do rejestracji mikrochipów w bazie Safe Animal.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miasta Kielce - Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Kielce, ul. Strycharska 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadania dot. kastracji kotów wolno  żyjących” lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat.gks@um.kielce.pl.

Termin składania ofert upływa 16 lutego 2024 r., godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert: 19 lutego 2024 r., godz. 09.00

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Dokumenty składane przez Oferentów winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, unieważnienia postępowania na każdym jego etapie lub odstąpienia od podpisania umowy – bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

Osobą upoważnioną przez zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem zamówienia jest: Alicja Kocielińska tel. 41 367 66 85 e-mail: alicja.kocielinska@um.kielce.pl .

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

Czas związania ofertą wynosi 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert.

W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25‑303 Kielce,
 • w przypadku pytań dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl,
 • przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w celu komunikacji związanej z wykonaniem umowy,
 • odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
 • przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji umowy i przechowywane w czasie obowiązkowej archiwizacji, określonym aktualnymi przepisami prawa z zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych, oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych – przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych – a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
 • w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy i wywiązania się przez Administratora z obowiązków płatnika; brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
12-02-2024
Data publikacji:
12-02-2024 15:00
Data aktualizacji:
14-03-2024 10:44
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top