Zapytanie ofertowe na kompleksową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami dzikimi - ROZSTRZYGNIĘTE

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania: świadczenie usług zapewniających kompleksową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) bytującymi na terenie miasta Kielce.

ZAPYTANIE OFERTOWE - ROZSTRZYGNIĘTE

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania: świadczenie usług zapewniających kompleksową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) bytującymi na terenie miasta Kielce.

Zamawiający:

Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce

NIP: 657-261-73-25, Regon: 291009343

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie interwencji i całodobowej opieki weterynaryjnej  nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) bytującymi na terenie Miasta Kielce, w terminie od 26 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie podejmowanie interwencji i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w sytuacjach zagrożenia zwierzęcia wolno żyjącego (dzikiego), biorącego udział w wypadkach, kolizjach drogowych lub innych zdarzeniach, w których zwierzę zostało poszkodowane lub jest zagrożone na terenie Miasta Kielce, w terminie od 26 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r., po otrzymaniu zgłoszenia od Policji, Straży Miejskiej, z numeru alarmowego 112, innych służb ratunkowych lub merytorycznie odpowiedzialnych pracowników Urzędu Miasta Kielce i innych osób. Usługi będą świadczone całodobowo, w tym w soboty, niedziele i dni wolne od pracy. Wnioskodawca odpowiada technicznie, merytorycznie i finansowo za cały przebieg podejmowanych interwencji.

Wnioskodawca będzie prowadził całodobowy dyżur i podejmował zgłoszenia dotyczące wypadków, kolizji lub innych zdarzeń z udziałem wolno żyjących (dzikich) zwierząt na terenie miasta Kielce.

Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania bez zbędnej zwłoki (maksymalnie do 2 godzin od otrzymania zweryfikowanego zgłoszenia), każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia, czynności mających na celu:

 • lokalizację, identyfikację, interwencję oraz ocenę stanu zdrowia poszkodowanego zwierzęcia wolno żyjącego (dzikiego),
 • udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu (w razie potrzeby),
 • podjęcie dalszego postępowania adekwatnie do oceny sytuacji. Przewiduje się następujące możliwe sposoby postępowania:
 1. udzielenie zwierzęciu/zwierzętom niezbędnej, doraźnej pomocy obejmującej: złowienie i transport zwierzęcia, badanie ogólne, w razie konieczności diagnostykę obrazową (w tym np.: zdjęcie RTG, badanie USG), leczenie (jeżeli istnieje konieczność) oraz przetransportowanie zwierzęcia/zwierząt do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, zagrody adaptacyjnej lub wypuszczenie na wolność,
 2. w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia w celu zakończenia jego cierpień – humanitarne uśpienie zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie zwierząt lub stwierdzenie przez Wykonawcę zgonu zwierzęcia i utylizację martwych zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zapewni na potrzeby Miasta Kielce ( własny lub na mocy porozumienia z innym podmiotem) ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt w rozumieniu  ustawy o ochronie przyrody, lub zagrodę adaptacyjną do którego będą przyjmowane, leczone i rehabilitowane ranne lub chore zwierzęta wolno żyjące (dzikie) poszkodowane w wypadkach, kolizjach drogowych lub innych zdarzeniach z ich udziałem mających miejsce w granicach administracyjnych Miasta Kielce.

Do wykonania usługi Wykonawca użyje własnych lekarstw, narzędzi i urządzeń, we własnym zakresie zorganizuje dojazd do miejsca wykonania usługi oraz zapewni miejsce zwierzętom do momentu ich przekazania do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, zagrody adaptacyjnej lub wypuszczenia na wolność .

Wykonawca zapewni zwierzętom odpowiednią karmę, warunki bytowania oraz profesjonalną opiekę weterynaryjną.

Wnioskodawca będzie zobowiązany do składania comiesięcznych raportów zawierających zestawienie wszystkich działań/interwencji/czynności podjętych wobec zwierząt wolno żyjących wraz z przedłożoną fakturą.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wnioskodawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu objętego zamówieniem,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
 • dysponują odpowiednia ilością sprzętu do wykonania zamówienia, w szczególności klatkami do transportu zwierząt o parametrach odpowiadających wielkości transportowanego zwierzęcia, nie powodujących zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, środkiem transportu odpowiednim do przewozu zwierząt wolno żyjących (dzikich) a także sprzętem umożliwiającym schwytanie zwierzęcia, itp.

Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

Zaoferowana cena musi być podana liczbowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.   

Cena obejmować powinna wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia – bez względu na ilość zwierząt i rodzaj świadczonych usług.

Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianom.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający dopuszcza realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców jeżeli spełniają te same wymogi co Wykonawca.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100% sumując ceny usługi z poszczególnych miesięcy.

Cena ofertowa wskazana w formularzu ofertowym powinna ilustrować cenę za usługę w pełnych miesiącach luty, marzec, kwiecień oraz cenę za usługę w dniach 26-31 stycznia 2023 r.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miasta Kielce - Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Kielce, ul. Strycharska 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadania dot. świadczenia usług zapewniających kompleksową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi)”, lub faksem (nr faksu: 41 36-37-413) lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat.gks@um.kielce.pl.

Termin składania ofert upływa 19 stycznia  2023 r., godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 19 stycznia 2023 r., godz. 11.00

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Dokumenty składane przez Oferentów winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, unieważnienia postępowania na każdym jego etapie lub odstąpienia od podpisania umowy – bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

Osobą upoważnioną przez zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem zamówienia jest: Alicja Kocielińska tel. 41 367 66 85 e-mail: alicja.kocielinska@um.kielce.pl .

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym ( Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

Czas związania ofertą wynosi 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert.

 

W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25‑303 Kielce,
 • w przypadku pytań dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl,
 • przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w celu komunikacji związanej z wykonaniem umowy,
 • odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
 • przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji umowy i przechowywane w czasie obowiązkowej archiwizacji, określonym aktualnymi przepisami prawa z zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych, oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych – przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych – a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
 • w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy i wywiązania się przez Administratora z obowiązków płatnika; brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Kocielińska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
16-01-2023
Data publikacji:
16-01-2023 13:31
Data aktualizacji:
20-01-2023 09:14
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top