Obwieszczenie do publicznej wiadomości, że wydana została decyzja decyzja znak: GKŚ-IV.6220.60.2021 z dnia 8 czerwca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że wydana została decyzja znak: GKŚ-IV.6220.60.2021 z dnia 8 czerwca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa: hali produkcyjnej prefabrykowanych elementów żelbetowych, zespołu kontenerów socjalno-biurowych, sprężarkowni, wytwornicy pary, węzła betoniarskiego, trzech silosów na cement o poj. 80 t każdy, placu składowego – magazynu wyrobów gotowych” na działkach nr ewid. 125/34, 125/37, 125/38 obr. 0027 przy ul. Chorzowskiej w Kielcach.

Kielce, 08.06.2022 r.

GKŚ-IV.6220.60.2021

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zwanej dalej u.o.o.ś.,

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że wydana została decyzja  znak: GKŚ-IV.6220.60.2021 z dnia 8 czerwca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa: hali produkcyjnej prefabrykowanych elementów żelbetowych, zespołu kontenerów socjalno-biurowych, sprężarkowni, wytwornicy pary, węzła betoniarskiego, trzech silosów na cement o poj. 80 t każdy, placu składowego – magazynu wyrobów gotowych” na działkach nr ewid. 125/34, 125/37, 125/38  obr. 0027 przy ul. Chorzowskiej w Kielcach. Decyzję wydano na wniosek z dnia 15.11.2021 r. (data wpływu: 16.11.2021 r.) złożony przez: Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „SIBET” S.A.  ul. Chorzowska 22 25-852 Kielce, reprezentowane przez Pełnomocnika: Pana Przemysława Kruka, KIK ECO LAB, ul. Wincentego Witosa 61 D, 25-561 Kielce.

Z treścią decyzji, a także z dokumentacją sprawy, w tym uzyskanymi opiniami organów: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 314, po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 41 367-68-39, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

Treść przedmiotowej decyzji udostępniono w dniu 9 czerwca 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipum.kielce.eu

 Data podania do publicznej wiadomości: 9 czerwca 2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 u.o.o.ś., organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – ul. Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach oraz Urzędu Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny
  2. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce oraz BIP Urzędu Gminy Nowiny
  3. W miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Nowakowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
09-06-2022
Data publikacji:
09-06-2022 09:54
Data aktualizacji:
24-06-2022 14:17
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top