Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 października 2022 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0027 w jednostce ewidencyjnej 266101_1 Kielce gmina miejska, powiat Kielce miasto na prawach powiatu, województwo świętokrzyskie

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zmianami) informuję, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego obrębu 0027 w jednostce ewidencyjnej 266101_1 Kielce gmina miejska, powiat Kielce miasto na prawach powiatu, województwo świętokrzyskie stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 24a ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w dzienniku urzędowym województwa, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Zgodnie z art. 24a ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Prezydent Miasta Kielce rozstrzyga w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 24a ust. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

Zgodnie z art. 24a ust. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne zarzuty zgłoszone po terminie określonym w art. 24a ust.9 ustawy traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Redaktor:
Robert Zawadzki
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
11-10-2022
Data publikacji:
11-10-2022 14:21
Data aktualizacji:
11-10-2022 14:21
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top