Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości informacji, że wydana została decyzja znak: GKŚ-IV.6220.9.2022 z dnia 5 lipca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że wydana została decyzja znak: GKŚ-IV.6220.9.2022 z dnia 5 lipca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów w tym magazynowanie - zużytych katalizatorów samochodowych na terenie dz. nr ewid. 6/27 obręb 005 zlokalizowanej przy ul. Lindego 8 w Kielcach”.

Kielce, 05.07.2022 r.

GKŚ-IV.6220.9.2022

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zwanej dalej u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że wydana została decyzja znak: GKŚ-IV.6220.9.2022 z dnia 5 lipca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów w tym magazynowanie - zużytych katalizatorów samochodowych na terenie dz. nr ewid. 6/27 obręb 005 zlokalizowanej przy ul. Lindego 8 w Kielcach”. Decyzję wydano na wniosek z dnia 15.02.2022 r. (data wpływu: 28.02.2022 r.), złożony przez podmiot planujący realizację ww. przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji, a także z dokumentacją sprawy, w tym uzyskanymi opiniami organów: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 314, po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 41 367-68-39, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

Treść przedmiotowej decyzji udostępniono w dniu 7 lipca 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipum.kielce.eu

Data podania do publicznej wiadomości: 7 lipca 2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 u.o.o.ś., organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – ul. Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach
  2. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce
  3. W miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Nowakowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
07-07-2022
Data publikacji:
07-07-2022 10:16
Data aktualizacji:
07-07-2022 10:40
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top