Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak sprawy: GKŚ-IV.6220.49.2021

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego i załatwienia sprawy - do dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z podziemnymi garażami oraz instalacjami wewnętrznymi” na działkach nr ewid. 229/4 i 229/6, obr. nr 0011 przy ul. Górnej w Kielcach.

Kielce, 24.06.2022 r.

GKŚ-IV.6220.49.2021

Obwieszczenie

Na podstawie art. 9, art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej K.p.a, w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego i załatwienia sprawy - do dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z podziemnymi garażami oraz instalacjami wewnętrznymi” na działkach nr ewid. 229/4 i 229/6, obr. nr 0011 przy ul. Górnej  w Kielcach.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 04.10.2021 r. (data wpływu: 05.10.2021 r.), złożony przez firmę Chałupka Nieruchomości Sp. J., ul. Mała 14/55, 25-012 Kielce, reprezentowaną przez Pełnomocnika, uzupełniony w zakresie formalnym - pismem z dnia 21.10.2021 r. Prezydent Miasta Kielce w obwieszczeniu znak: GKŚ-IV.6220.49.2021 z dnia 14.06.2021 r. zawiadomił strony postępowania o zakończeniu przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przedłużenie terminu załatwienia sprawy wynika z konieczności umożliwienia stronom postępowania zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji w terminie wskazanym w ww. ogłoszeniu, tj. do 01.07.2022 r., a także związane jest z dokładnym przeanalizowaniem przez tut. organ całości zebranego materiału dowodowego przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie.

Zgodnie z art. 36 § 1, art. 37 § 1 K.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem tut. organu.

Stroną postępowania administracyjnego jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, zgodnie z art. 74 ust. 3a u.o.o.ś.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym zastosowanie ma art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego obwieszczenie lub udostępnienie w BIP.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1, art. 73 § 1 K.p.a., strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 314, po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 41 367-68-39, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

Data publicznego obwieszczenia: 24 czerwca 2022 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Otrzymują:

  1. Chałupka Nieruchomości Sp. J., ul. Mała 14/55, 25-012 Kielce - za pośrednictwem Pełnomocnika
  2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie: wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce - ul. Rynek 1, ul. Strycharska 6; obwieszczenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce, bipum.kielce.eu
  3. aa.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Nowakowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
24-06-2022
Data publikacji:
24-06-2022 13:29
Data aktualizacji:
24-06-2022 13:52
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top