Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji znak: GKŚ-IV.6220.49.2022 z dnia 8 lipca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że wydana została decyzja znak: GKŚ-IV.6220.49.2021 z dnia 8 lipca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z podziemnymi garażami oraz instalacjami wewnętrznymi” na działkach nr ewid. 229/4 i 229/6, obr. nr 0011 przy ul. Górnej w Kielcach

Kielce, 08.07.2022 r.

GKŚ-IV.6220.49.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej K.p.a. oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zwanej dalej u.o.o.ś.,

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że wydana została decyzja znak: GKŚ-IV.6220.49.2021 z dnia 8 lipca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z podziemnymi garażami oraz instalacjami wewnętrznymi” na działkach nr ewid. 229/4 i 229/6, obr. nr 0011 przy ul. Górnej  w Kielcach. Decyzję wydano na wniosek z dnia 04.10.2021 r. (data wpływu: 05.10.2021 r.) złożony przez firmę Chałupka Nieruchomości Sp. J., ul. Mała 14/S5, 25-012 Kielce, reprezentowaną przez Pełnomocnika.

Od powyższej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce (ul. Rynek 1, 25-303 Kielce) w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a., niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone Stronom po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego ogłoszenie.

Stronami postępowania administracyjnego jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości (np. właściciele, użytkownicy wieczyści) znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w rozumieniu art. 74 ust. 3a u.o.o.ś. Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym zastosowanie ma art. 49 K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 314, po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 41 367-68-39, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

Data publicznego ogłoszenia: 8 lipca 2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: Chałupka Nieruchomości Sp. J., ul. Mała 14/S5, 25-012 Kielce - za pośrednictwem Pełnomocnika
  2. Pozostałe Strony postępowania - doręczenie w trybie art. 49 K.p.a. i art. 74 ust. 3 u.o.o.ś. - w formie publicznego ogłoszenia, poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1, ul. Strycharska 6, w miejscu realizacji przedsięwzięcia, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce (www.bipum.kielce.eu)
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Nowakowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
08-07-2022
Data publikacji:
08-07-2022 12:08
Data aktualizacji:
08-07-2022 12:24
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top