Obwieszczenie do stron w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - znak: GKŚ-IV.6220.30.2021

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 10.06.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKŚ-IV.6220.30.2021, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Ø 300 mm w Kielcach w ul. Warszawskiej i ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego”

Kielce, 10.06.2022 r.

GKŚ-IV.6220.30.2021

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek złożony przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce (w imieniu których działa pełnomocnik), o wydaniu w dniu 10.06.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKŚ-IV.6220.30.2021, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej magistralnej Ø 300 mm w Kielcach w ul. Warszawskiej i ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego”.

Decyzję wydano po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce (Rynek 1, 25-303 Kielce) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Stroną postępowania o wydanie ww. decyzji jest wnioskodawca i podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 41 36 76 839) lub pocztą elektroniczną (sekretariat.gks@um.kielce.pl). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów można wnieść pisemnie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (www.um.kielce.pl w odnośniku ePUAP ˂elektroniczna platforma usług administracji publicznej˃).

Data publicznego ogłoszenia: 10.06.2022 r.

 Otrzymują:

  • Wnioskodawca
  • Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogłoszeń UM w budynkach przy ul. Strycharskiej 6 oraz Rynek 1, w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce www.bipum.kielce.eu
Osoba odpowiedzialna za treść:
Adam Rogaliński - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Redaktor:
Mirosława Micek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
10-06-2022
Data publikacji:
10-06-2022 11:09
Data aktualizacji:
10-06-2022 11:09
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top