Obwieszczenie dot. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych - budowa budynków magazynowo usługowych przy ul Olszewskiego i Łódzkiej

Kielce, 23.12.2022 r.

GKŚ-IV.6220.41.2022

 Obwieszczenie

 Na podstawie art. 9 art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.), Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa siedmiu obiektów (budynków) magazynowo- usługowych w Kielcach przy ul. Olszewskiego i Łódzkiej na działkach nr ewid. 6/29, 6/36, 6/39, 6/75 obręb 0005.”

Z dokumentacją zgromadzoną w sprawie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, (tel. 41 367-68-39, mail: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

Z uwagi na fakt iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zastosowanie ma tryb zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w prowadzonych sprawie w formie publicznego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49. Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Data podania do publicznej wiadomości:  27 grudnia 2022 r.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej: bipum.kielce.eu

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Tomasz Skwarek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
23-12-2022
Data publikacji:
27-12-2022 07:30
Data aktualizacji:
23-12-2022 13:26
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top