Obwieszczenie dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej przy ul Krakowskiej

Kielce, 22.12.2022 r.

GKŚ-IV.6220.23.2022

  OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej K.p.a. zwanej dalej K.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 13.06.2022 r., złożony przez Projekt Energia Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 229, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynów energii o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Kielce 1”.

Ponadto Prezydent Miasta Kielce informuje o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Stroną postępowania o wydanie ww. decyzji jest wnioskodawca i podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 3a u.o.o.ś.). Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, więc, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) tut. organu. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w BIP.

W prowadzonym postępowaniu uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dokumentacją sprawy, w tym ww. opiniami, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, (tel. 41 36 76 839 mail: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

 

Data publicznego ogłoszenia: 23.12.2022 r.

z up. Prezydenta Miasta

Aneta Boroń

Dyrektor
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska

 

Otrzymują:

  • Projekt Energia Sp. z o.o., Grunwaldzkiej 229, 85-451 Bydgoszcz,
  • Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1
    i ul. Strycharska 6 w Kielcach, w pobliżu miejsca realizacji inwestycji, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej oraz www.bipum.kielce.eu
  • aa.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Tomasz Skwarek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
22-12-2022
Data publikacji:
23-12-2022 08:00
Data aktualizacji:
23-12-2022 07:27
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top