obwieszczenie o Decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa sieci wodociagowej magistralnej - w ul. Warszawskiej, ul. Bp.M.Jaworskiego

Kielce, 12.09.2022 

UA-II.6733.59.2022.ZK                                                             

     OBWIESZCZENIE

   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 12.09.2022r. wydana została Decyzja Nr 71/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej magistralnej o średnicy DN 300mm i długości od ok. 1300m do ok. 1400m, w ulicy Warszawskiej i ul. Bp. M. Jaworskiego, na działkach nr ewid.: 382/8, 382/40, 382/39, 382/38, 382/50, 382/34, 382/37, 382/36, 382/35, 382/33, obręb 0006, 64/56, 64/55, 64/54, 64/51, 64/52, 64/50, 64/47, 64/46, 64/45, 64/44, 64/41, 64/40, 64/39, 64/38, 64/37, 64/36, 64/35, 64/34, 64/33, 64/32, 64/31, 64/29, 64/63, 64/13, 64/57, 64/15, 64/16, 64/5, 64/49, obręb 0011, 1/209, 1/140, 1/211, obręb 0012 w Kielcach.

       Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

        Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 13.09.2022 r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji - Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor mgr. Żaneta Kopeć                           

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Żaneta Kopeć – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 3676124).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Żaneta Kopeć
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
12-09-2022
Data publikacji:
13-09-2022 09:49
Data aktualizacji:
13-09-2022 09:49
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top