obwieszczenie o Decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia - w rejonie ul. Bohaterów Warszawy

Kielce, 30.08.2022 

UA-II.6733.55.2022.WR       

     OBWIESZCZENIE

   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 30.08.2022r. wydana została Decyzja Nr 68/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV o długości ok. 500m i kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 1kV o długości ok. 30m wraz
z budową stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4kV, wraz ze złączami kablowymi w rejonie ul. Bohaterów Warszawy na działkach nr ewid.: 1391/2, 1391/1, 1390/3, 1390/2, obręb 0017 w Kielcach.

       Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

        Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 30.08.2022 r.

 

 

 z up. PREZYDENTA MIASTA               

 mgr inż. Dominik Kwietniewski

 ZASTĘPCA DYREKTORA

 Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji - Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor mgr. Wioletta Rębosz  

 

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Wioletta Rębosz – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 312).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Żaneta Kopeć
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
30-08-2022
Data publikacji:
30-08-2022 14:40
Data aktualizacji:
30-08-2022 14:59
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top